Een ronde van gebedsbijeenkomsten is ons dit jaar door de corona-omstandigheden niet gelukt. Daarom zijn we te meer blij met gebeden ons aangereikt door het Oecumenisch Laurensberaad (i.e. de binnenstadskerken van Rotterdam). Uit de kerken samenwerkend in dit beraad zijn ons gebeden voor iedere dag van de week van gebed voor eenheid aangereikt.

zo 17 januari 

Maaskant Open Grenzen (PKN)

ds Bernard van Verschuer

 

Heer,

Om de dwaasheid waardoor de een zich de meerdere van de ander waant

om de verschillen tussen mensen die groter gemaakt worden,

om de angst waardoor de een de ander niet ziet.

om het willen vasthouden aan dat wat eigen is,

bidden we ontferm u.

Laat ons weer verstaan dat alle mensen op de aarde

een talent hebben voor de liefde,

die verschillen doet verdwijnen,

vijandschap overwint,

de een de ander tot medemens maakt.

Amen

 

 

Mehaber Kristian Kerk (Ethiopisch)

pastor Semere Enamo

 

“Remain in me” John 15:4

 

Everlasting Father you are mighty God. You sent your Son and performed the final sacrifice, and you deserve all our praise. We thank you, we are being justified by faith and have peace with you through our Lord Jesus Christ.

 

God, you are abundant in forgiveness and mercy and goodness we cannot understand in this life. We worship you with our heart and soul.

 

Lord, you are the vine, and we are a branch, without you, we can not bear fruit by our self. We sit in regret and guilt over our past sins. Forgive us and fill us with your mercy. And help us to bear the fruit of spirit in our lives.

 

God, in this difficult time we need your power in our life. When we face impossible circumstances, help us to abide in you. We believe that you can do miracles and help your people. Be with us and protect us. Be with those who feel inadequate and doubt that you care about them.

 

Heal those who are sick.

 

Revive your church again to accomplish the great commission.

 

Help those who lead the country.

 

God, we thank you again for sending your Son, who has made our relationship with you possible. We pray for those who do not know you. Show them how mighty and enormous you are. Show them to find comfort in that knowledge. It is written in your word ‘eternal life is to know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent’. Let them to know the promise of your good news.

 

Through Christ we pray, amen.

 

Vertaling

“Blijf in mij” Johannes 15: 4

 

Eeuwige Vader, u bent een machtige God. U hebt uw Zoon gestuurd en het laatste offer gebracht, en u verdient al onze lof. We danken u, we worden gerechtvaardigd door geloof en hebben vrede met u door onze Heer Jezus Christus.

 

God, u bent overvloedig in vergeving en barmhartigheid en goedheid die we in dit leven niet kunnen begrijpen. We aanbidden u met hart en ziel.

 

Heer, u bent de wijnstok en wij zijn een rank, zonder u kunnen we zelf geen vrucht dragen. We hebben spijt en schuldgevoel over onze zonden uit het verleden. Vergeef ons en vervul ons met uw genade. En help ons om de vrucht van de geest in ons leven te dragen.

 

God, in deze moeilijke tijd hebben we uw kracht nodig in ons leven. Help ons om in u te blijven als we met onmogelijke omstandigheden te maken hebben. Wij geloven dat u wonderen kunt doen en uw mensen kunt helpen. Wees bij ons en bescherm ons. Wees bij degenen die zich onbekwaam voelen en twijfelen of u om hen geeft.

 

Genees degenen die ziek zijn.

 

Breng uw kerk weer tot leven om de grote opdracht te volbrengen.

 

Help degenen die het land leiden.

 

God, we danken u nogmaals voor het sturen van uw Zoon, die onze relatie met u mogelijk heeft gemaakt. We bidden voor degenen die u niet kennen. Laat ze zien hoe machtig en enorm u bent. Laat ze zien dat ze troost kunnen vinden in die kennis. Het staat in uw woord geschreven ‘eeuwig leven is u kennen, de enige ware God, en Jezus Christus, die u hebt gezonden’. Laat hen de belofte van uw goede nieuws weten.

 

Door Christus bidden we. Amen.

 

ma 18 januari

Het Steiger (RK)

Karin Bornheijm

 

God, vanuit uw grenzeloze liefde roept U ons

tot verbondenheid met U en met elkaar

zoals uw Zoon Jezus dat heeft voorgeleefd.

Help ons onze onverschilligheid te doorbreken

en wek onze nieuwsgierigheid naar elkaar,

zodat we elkaar herkennen en erkennen als broeders en zusters.

 

Jezus Christus, wees ons nabij,

dat wij de oproep tot eenheid verstaan

en wek het verlangen in ons

om die eenheid in uw Geest samen te smeden

met het cement van de liefde

waarmee Gij ons opbouwt tot uw volk.

 

Kom Heilige Geest,

schenk ons het geloof en vertrouwen

en geef ons de kracht

om met ruimte in ons hart en hoofd

Gods Koninkrijk vorm te geven.

Amen.

 

di 19 januari  

Deutsche Evangelische Gemeinde Rotterdam

Pfarrerin Janina Glienicke

 

Lebendiger Gott,

je näher wir dir sind, desto näher kommen wir auch zueinander.

Du hast jeden einzelnen Menschen nach deinem Bild geschaffen.

Wir preisen dich für das Geschenk unserer vielfältigen Kulturen,

Ausdrucksformen des Glaubens, Traditionen und Völker.

Schenke uns Mut zum Widerstand gegen alle Formen

von Ungerechtigkeit, Intoleranz und Hass

und lass uns gemeinsam unsere Stimme erheben,

wann immer Menschen wegen ihrer Rasse, Klasse, Religion,

wegen ihres Geschlechts oder aus Angst vor dem Fremden

diskriminiert werden.

 

Jesus Christus,

du bietest uns deine Freundschaft an

und weist uns den Weg zu einem erfüllten Leben.

Schenke uns das Vertrauen, auf deinen Ruf zu antworten,

damit wir uns verwandeln lassen werden

zu Zeuginnen und Zeugen deiner heilenden und versöhnlichen Liebe.

Beschenke uns mit deinem Geist der Barmherzigkeit

und mache uns bereit, unsere Zeit und unseren Besitz

mit denen zu teilen, die in Not sind.

 

Heiliger Geist,

belebendes Feuer und sanfter Atem,

du hörst den Aufschrei deiner verwundeten Schöpfung und die Klage derer,

die unter dem Klimawandel besonders leiden.

Lehre uns, dass wir Teil der Schöpfung sind,

und lass uns in Frieden in und mit ihr leben.

Erneuere in uns die Leidenschaft für die Einheit

und lass uns alle, die wir in der Taufe Christus angezogen haben,

gemeinsam Zeugnis ablegen von der Hoffnung, die uns erfüllt.

Amen.

 

Vertaling

 

Levende God

hoe dichter we bij je zijn, hoe dichter we bij elkaar komen.

Je hebt elke persoon naar je eigen afbeelding gemaakt.

We prijzen je voor het geschenk van onze diverse culturen,

Uitingen van geloof, tradities en volkeren.

Geef ons de moed om alle vormen te weerstaan

van onrecht, onverdraagzaamheid en haat

en laten we samen onze stem verheffen

wanneer mensen vanwege hun ras, klasse, religie,

vanwege hun geslacht of uit angst voor vreemden

gediscrimineerd worden.

 

Jezus Christus,

u biedt ons uw vriendschap aan

en wijst ons de weg naar een vervuld leven.

Vertrouw ons om uw oproep te beantwoorden

zodat we ons laten transformeren

tot getuigen van uw genezende en verzoenende liefde.

Geef ons uw geest van barmhartigheid

en maak ons bereid onze tijd en onze bezittingen

te delen met mensen in nood.

 

Heilige Geest,

verkwikkend vuur en zachte adem,

je hoort de kreet van je gewonde schepping en de klaagzang van hen

die vooral lijden onder klimaatverandering.

Leer ons dat we deel uitmaken van de schepping

en laten we in en met haar in vrede leven.

Vernieuw in ons de passie voor eenheid

en laten we allemaal, die ons in de doop met Christus bekleed hebben,

gezamenlijk getuigen van de hoop die ons vervult.

Amen.

 

wo 20 januari

Mariaparochie

Monique Walrave

 

Gij klopt bij me aan, God

 

Niet in de eerste plaats om mij veel te vragen

maar om Uzelf te mogen geven.

 

Ik ben dat niet gewoon,

dat ik zomaar bemind word

en dat ten voeten uit.

 

Gij zegt dat Gij zo zijt

en niet anders kunt.

 

In feite loopt Gij op die manier

voortdurend het risico

dat deuren van harten

dicht blijven voor uw gave

 

Soms denk ik al te menselijk

dat Gij eenzaam zijt.

Maar dan zet ik de wereld op zijn kop

 

Ik vergeet dan

dat ik niemand ben zonder U

en pas voluit leef

vanuit uw aanwezigheid.

 

Auteur: Erik Galle ‘Neem niets mee voor onderweg’

Uitgeverij Adveniat/Halewijn 2017

 

 

Calvary Christian Center

Kris Lachansing, oudste

Dank u wel Jezus voor uw liefde.

Zoals uw vader God van U houdt zo houdt U ook van ons.

Dat wij in deze moeilijke tijd mogen blijven in Uw liefde.

Wat er ook om ons heen gebeurt, wij mogen vreugde van U ontvangen.

Leer ons elkaar lief te hebben zoals u ons lief heeft.

Wij willen Uw vriend zijn en uw geboden naleven.

in Jezus naam.

Amen

 

do 21 januari

Remonstrantse Gemeente Rotterdam

ds Koen Holtzapffel

 

God van liefde,

als wij bidden om eenheid, dan bidden wij niet alleen om eenheid onder elkaar binnen onze eigen gemeenschap en tussen christelijke kerken.

We bidden dan ook om eenheid tussen alle godsdiensten en levensbeschouwingen.

Niet in de zin dat we op elkaar moeten gaan lijken, wel in de zin dat we elkaar respectvol mogen benaderen. Dat we mogen openstaan voor elkaars bronnen van inspiratie. Dat we de wijze waarop wij de waarheid beleven mogen inbrengen in een open gesprek met elkaar.

Daartoe God bidden wij om een geest van ontmoeting en verzoening. Dat uw geest van liefde ons daartoe kracht moge geven.

 

God van liefde, onze wereld wordt verscheurd door gevoelens van onvrede, frustratie en zelfs haat. Een geest van polarisatie trekt door de wereld en ook door ons land. Wat dat betreft heeft het coronavirus ons niet echt nader tot elkaar gebracht. Niet alleen voor kerken en godsdiensten, maar ook voor de stad en voor de wereld bidden wij om een geest van ontmoeting in plaats van een geest van polarisatie. Als mensen elkaar echt ontmoeten kunnen vooroordelen verdwijnen als sneeuw voor de zon. In de ontmoeting kunnen we de ander zien zonder vooroordeel, zien we onze zuster en broeder als nabije medemens, uw mensenkind. In de ontmoeting weten wij weer dat we voor elkaar mogen bestaan. In Christus’ naam, die het ons heeft voorgedaan.

 

Samen zijn wij stil, om de band met elkaar te ervaren én om ons te openen voor uw geest van verbondenheid en liefde.

 

vr 22 januari  

Doopsgezinde Gemeente Rotterdam

Ds Henriette van Dunné

 

Gebed om de nabijheid van de Heer

 

Heer, wij geloven dat wij dicht bij U kunnen zijn.

We vertrouwen op de Heilige Geest en hopen dat dit innerlijk vertrouwen zichtbaar mag worden in onze daden.

In onze verantwoordelijkheid voor onze medemens, in de Gemeente en vooral ook daarbuiten, in Rotterdam, en haar wijde omgeving.

Wij bidden om open ogen zodat wij niet struikelen over de dakloze op onze drempel, dat wij ons niet afkeren van de mensen zonder status, en dat wij ons brood delen met elkaar.

Wij bidden om kracht en moed om het voorbeeld van Uw Zoon te volgen.

Door op weg te gaan, en wanneer dat moet, tegen de heersende stroming in.

Geïnspireerd door Uw stem gaan wij zoekende onze eigen weg, ieder met onze eigen last.

Heer, maak ons een instrument van uw vrede: laat ons liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn en kracht schenken aan mensen die zwak zijn.

Heer, laat ons hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt.

Laat ons licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Heer, help ons niet alleen om zelf gelukkig te zijn maar ook om anderen gelukkig te maken. Niet alleen om zelf begrepen te worden maar ook om anderen te begrijpen.

Laat Uw liefde in ons stromen en over-stromen in liefde voor mensen, in zorg voor de natuur en verantwoordelijkheid voor deze wereld.

Amen

 

za 23 januari 

Paradijskerk (Oud-Katholiek)

pastoor Hans de Rie

 

GEBED

 

God, Vader van onze Heer Jezus Christus, onze Redder en Verlosser. Geef ons door uw heilige Geest de genade om de gevaren van onze verdeeldheid oprecht onder de ogen te zien. Neem weg al onze zelfverzekerdheid en eigenwaan die de ware eenheid in de weg staan.

Mogen we een van hart en een van ziel verbonden zijn en blijven met Jezus Christus onze Heer die de ware Wijnstok is. Leer ons steeds weer de boodschap van onze Heer te verstaan om als ranken van de wijnstok wegen te blijven zoeken naar eenheid in verscheidenheid.

Kom met uw heilige Geest over ons en wek in ons het vuur van Uw liefde om alle krachten die de weg naar eenheid belemmeren zacht te maken.

Mogen allen die sinds hun doop bekleed zijn met Christus een van hart en een van ziel getuigen van de Bron van geloof, hoop en liefde.

We bidden om uw liefdevolle nabijheid voor al onze broers en zussen op plaatsen in de wereld die vervolgd worden om het getuigenis van Uw liefde. Dat wij hen niet vergeten in ons dagelijks gebed.

Liefdevolle God, geprezen zij uw Naam + Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

 

 

zo 24 januari

Laurenspastoraat (PKN)

ds Harold Schorren

 

Aanwezige,

U roept ons

om op weg te gaan

naar een leven in liefde,

om op te staan

en de schaduwen van onszelf

en de duisternis van de eenzaamheid

achter ons te laten.

 

U roept ons

tot een nieuw bestaan,

een wereld andersom,

waar mensen elkaar

niet meer ontbreken,

het recht

niet langer met voeten getreden wordt,

maar waar liefde, vrede en eenheid

de hartslag zijn.

 

Help ons

die weg samen te gaan,

ook al zijn er vele verschillen

en staan er dikke muren van de traditie.

Dat wij de eenheid hervinden

en elkaar blijven vinden

in de liefde van uw Zoon.

Amen.