Protestantse gemeente

Open Hof Ommoord

Protestantse gemeente

Open Hof Ommoord is een protestantse wijkgemeente. We horen bij de PKN, de Protestantse Kerk Nederland. Ook maken we deel uit van de protestantse gemeente Rotterdam Noordrand. Hierin werken zeven Noord-Rotterdamse kerken samen.

Ons doel

We willen gemeente van Christus zijn en uiting geven aan ons geloof: we hebben hoop, en we vertrouwen in een toekomst die God ons belooft. We willen een liefdevol leven leiden en kerk zijn voor en met alle generaties, jong en oud. We zijn betrokken bij elkaar en bij onze naasten in de wijk. Deze betrokkenheid willen wij de komende jaren vergroten. Ook financieel willen we gezond blijven. 

Toekomstvisie

In onze kerk draait alles om Gastvrijheid, Ontmoeting en Diepgang. Dat zie je terug in onze vele activiteiten en vieringen. We willen het goede van vandaag behouden en zoeken kansen voor de toekomst. Zo blijven we een sterke, levendige gemeente en vieren we samen het geloof.

Wijkkerkenraad

Open Hof heeft een eigen wijkkerkenraad. Hierin zitten de ambtsdragers van de gemeente, oftewel de ouderlingen, diakenen en de predikant. De wijkkerkenraad geeft leiding aan de gemeente.

Voor vragen aan de wijkkerkenraad kunt u terecht bij:

Aria van Ballegoie, email: scriba-openhof@live.nl

Wie zitten er in de wijkkerkenraad?

Predikant

Ds. Joan van Kempen

Ouderlingen

Aria van Ballegoie (scriba)

Joost Barendrecht

Eelco van der Brug (pastoraal ouderling)

Bea Cox (voorzitter en pastoraal ouderling)

Gerdien van der Schans (jeugdouderling)

Arjen de Vries (ouderling-kerkrentmeester)

Kees de Rijke (ouderling-kerkrentmeester)

Diakenen

Amalia Barendrecht (jeugddiaken)

Irene Cornet

Dik Heuvelman (penningmeester diaconie)

Joke Ooms

Hans Ros (scriba diaconie)

Marleen Teeuwen

Frans Weevers (voorzitter diaconie)

Kerkrentmeesters

Open Hof heeft een wijkraad van kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters beheren het geld van onze wijkgemeente. Er zijn twee ouderling-kerkrentmeesters en drie kerkrentmeesters.

Voor vragen aan de kerkrentmeesters kunt u terecht bij:

Arjen de Vries, email: arjenc.devries@upcmail.nl
Lenie Mulder, email: leniemulder35@gmail.com

Waar houden de kerkrentmeesters zich mee bezig?

Gebouwen

Kerkrentmeesters zorgen normaal gesproken voor de gebouwen die bij de kerk horen. Voor Open Hof wordt dit gedaan door de Stichting Kerken Ommoord. voor zowel de PKN-gemeente als ook voor de RK-parochielocatie. Zij proberen hierbij zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de gemeenteleden en parochianen.

Mensen

De kerkrentmeesters zorgen dat er voldoende mensen zijn om kerkdiensten en andere activiteiten te organiseren. Denk aan mensen in loondienst, maar ook aan vrijwilligers. Ze zorgen ook dat hier voldoende geld voor is.

Geld

Kerkrentmeesters hebben de taak om de kerk financieel te beheren. Ze zorgen dat er geld binnenkomt, bijvoorbeeld met de Actie Kerkbalans. Ook stellen zij jaarlijks een begroting op en maken ze de jaarrekening.

 Organisatie

Tot slot zorgen de kerkrentmeesters dat de kerk goed georganiseerd is. Ze regelen onder andere de administratie, ICT-zaken, verzekeringen, het archief en communicatiemiddelen. Uiteraard doen zij dit in overleg met betrokkenen.

 

 

 

Pastoraat

Het pastoraat geeft zorg en aandacht aan mensen. Op zo’n manier, dat die ander iets van geloof, hoop en liefde ervaart. Dat kan zijn door een gesprek, in een groep, tijdens een activiteit of door een onverwachte ontmoeting bijvoorbeeld. Ook het onderlinge pastoraat is hierbij belangrijk: het ‘omzien naar elkaar’, waartoe we allemaal zijn geroepen. De predikant en de pastoraal ouderlingen geven leiding aan het pastoraat.

 Zoek je contact of pastorale ondersteuning, stuur dan een mail pastoraatpkn@openhof-ommoord.nl Of kijk op de contactpagina van deze site.

Diaconie

Diakenen zorgen voor arme en kwetsbare mensen. Ze houden zich bezig met drie onderwerpen:

  1. armoede
  2. duurzaamheid; de zorg om de kwetsbare schepping
  3. eenzaamheid

De protestantse wijkdiaconie van Open Hof bestaat momenteel uit zeven diakenen:

  • Amalia Barendrecht
  • Irene Cornet
  • Dik Heuvelman (penningmeester)
  • Joke Ooms
  • Hans Ros (scriba)
  • Marleen Teeuwen
  • Frans Weevers (voorzitter)

Wil je meer weten over de diaconie of heeft u ons nodig, laat het ons dan weten via diaconie@openhof-ommoord.nl.

Hulpvragen vanuit de wijk

Soms krijgt de diaconie een vraag om hulp vanuit de wijk. Zij probeert dan te ondersteunen en met betrokkenen naar oplossingen te zoeken. Soms geeft de diaconie ook noodhulp.

Een vertegenwoordiger van de diaconie woont de vergaderingen bij van het Armoedeplatform Alexander.

Contactpersonen: Frans Weevers, Hans Ros of mail diaconie@openhof-ommoord.nl.

Stichting de Buurtbron Ommoord Zevenkamp

De Buurtbron is een stichting die kansarme mensen helpt in moeilijke situaties. De diaconie werkt samen met deze stichting.

Contactpersoon: Irene Cornet.

Inloophuis

Elke vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur kun je Open Hof binnenwandelen voor een kopje koffie, thee en een praatje met andere wijkbewoners. Dat noemen we het Inloophuis.

Van harte welkom!

Contactpersoon diaconie: Joke Ooms.

Werelddiaconaat

Ook wereldwijd willen we helpen bij het tegengaan van armoede. Elk jaar kiezen we een internationaal project uit dat we willen steunen. We houden dan speciale collectes. Ook organiseren we acties om geld op te halen. De opbrengsten van de kerstmarkt gaan bijvoorbeeld naar dit goede doel.

Jeugddiaconaat

Het jeugddiaconaat richt zich op de jongeren in de gemeente.

Contactpersoon Amalia Barendrecht.

Vluchtelingenwerk

De diaconie ondersteunt Vluchtelingenopvang Ommoord-Zevenkamp (VOZ). Deze organisatie helpt vluchtelingen met een verblijfsvergunning die een woning hebben gekregen in Ommoord en Zevenkamp. Ook de wijkgemeente van Zevenkamp en de parochie Sint Christoffel doen mee.

Groene kerken

Open Hof wil duurzamer en groener worden. Dat doen we met het initiatief ‘Groene Kerken’.

Contactpersoon: Amalia Barendrecht

Veilige gemeente

We willen dat iedereen zich veilig voelt in Open Hof. Daarom doen wij er alles aan om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Denk aan gedrag van seksuele aard, pesten, intimidatie, discriminatie, fraude, agressie, gebrek aan respect, misbruik van een machtspositie, enzovoorts. En als het toch voorkomt, dan willen we het bestrijden. 

Beleid

We hebben daarom Preventiebeleid ontwikkeld. Hierin staat hoe wij ervoor willen zorgen dat iedereen zich veilig voelt. Ook hebben we een Gedragscode. Hierin staat hoe we met elkaar willen omgaan. Respect en omzien naar elkaar vormen daarin de basis. Tot slot vragen we aan ambtsdragers en vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Hiervoor hebben we een VOG-beleid opgesteld. 

Meldprotocol en vertrouwenspersoon

Mocht je toch grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt of gezien, dan is er een meldprotocol. Hierin staat wat je dan moet doen. Ook kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon. De gegevens van de vertrouwenspersoon staan in het Meldprotocol. Zo willen we nare en vervelende dingen met elkaar bespreekbaar maken. 

De Sint Christoffel Parochie heeft eigen beleid voor dit onderwerp. Kijk op de contactpagina om met de Parochie in contact te komen.

Beleidsplan

De wijkkerkenraad heeft een beleidsplan opgesteld voor de jaren 2022 tot 2027. De inhoud van het beleidsplan kunt u lezen door op de knop hieronder te klikken.

Organogram

In het organogram kun je zien wie wat doet in onze kerk. Klik op de knop hieronder om het organogram te bekijken.