gemeentegesprekken
Afscheid
Het thema “afscheid” maakte de tongen los. Veel persoonlijke ervaringen van afscheid werden gedeeld. Daar was ook naar gevraagd. Voor wat betreft de kerk was afscheid ook een thema. Er is het besef dat twee predikanten gemist worden, of dat geloofsinhoud van vroeger voorbij is. Van rouw of ‘in zak en as’ was met betrekking tot de kerk geen sprake. Enkele citaten over afscheid m.b.t. de kerk:  

(Klik op de kopjes om alle tekst te zien)
[spoiler show=”Van je eigen predikanten” hide=”Van je eigen predikanten”]Er moeten soms veranderingen komen: niet goed dat iemand er 20 jaar zit. Iemand aanstellen voor bv een jaar, want er kan na beroeping teleurstelling optreden.
Positief, soms kon ik wel eens ontevreden uit de kerk weggaan. Voortaan zeggen we bij een aanstelling van een nieuwe predikant of een ander: je mag voor een aantal jaren komen en dan zien we verder. Toch vind ik dat we geboft hebben.[/spoiler]

[spoiler show=”Van kerkgebouw” hide=”Van kerkgebouw”]Bij de sloop van de oude kerk heb ik gehuild. De overgang naar het nieuwe kerkgebouw bracht veel emoties; toch een goeie zet om een aantal nieuwe stappen te zetten.[/spoiler]

[spoiler show=”Geloof en praktijk” hide=”Geloof en praktijk”]

Er is in de afgelopen jaren verschrikkelijk veel veranderd qua geloof. Positief! Afscheid nemen we ook van een bepaalde tijd. Door social media is de tijd nu bijvoorbeeld definitief aan het veranderen. De kerken ontkomen daar ook niet aan. Hoe geven we hieraan een vorm die aansluit bij de huidige maatschappij? Mogelijk moeten we af van het hoog liturgisch gehalte in vieringen. Het verlaten van dogma’s: zoals door de 3 eenheid kunnen wij niet met de moslims omgaan. Het vasthouden aan bepaalde kerkelijke leefregels zoals ‘wel predikant maar geen gemeente dus geen avondmaal.’ Boekjes van C. en N. ter Linde en Klaas Hendriks zijn voorbeelden hoe het Bijbels denken aan het verschuiven c.q. veranderen is. Maar de blijdschap overheerst en twijfel mag er ook zijn. Ook afscheid genomen van het verschil in geloof tussen hervormd en gereformeerd.
Voor ouderen in de kerk vormt het nieuwe Liedboek een probleem.[/spoiler]

Nieuw begin
Ook het thema ‘nieuw begin’ maakte de tongen los. Het gesprek over afscheid ging daar meestal vloeiend in over. Hieronder een selectie uit de verslagen. De uitspraken zijn per thema bij elkaar gezet. Iets wat tien keer werd gezegd, wordt toch maar eenmaal in dit verslag opgenomen. Er is niet geturfd wat vaker gezegd is of wat minder aan bod kwam.
Nieuw begin

Wat mij persoonlijk opvalt:
De brede roep om een qua tijdsduur begrensd verband met een nieuwe predikant of andere aanstelling. Veel opmerkingen over kliekjes, of meer saamhorigheid, of meer onderling verband. Meerdere keren begonnen mensen over nieuwe vormen van kerkzijn, in netwerken, in kleine groepen, meer naar buiten, in ontmoeting met andere e.d.
Men staat open voor een jonge predikant, voor variatie en experiment.
Als oecumene ter sprake kwam (niet heel vaak), dan in positieve zin.
Veel mensen verlangen naar meer kinderen en jongeren, maar wat we nu precies aan hen te bieden hebben lijkt lastig te verwoorden. Een enkeling noemt saamhorigheid of zingeving. Er lijkt een vooronderstelling: als jongeren al geloven, dan niet op z’n christelijks.
Aan de ene kant wordt er gezocht naar een inniger verbinding met Jezus Christus, aan de andere kant wil men juist een minder geprofileerde religiositeit, of een algemene sfeer van zingeving. Tussen die twee in zou je het verlangen naar mystiek, meditatie en passie kunnen plaatsen?
Hier komen de citaten:

[spoiler show=”Predikant” hide=”Predikant”]
Graag een predikant die jongeren aanspreekt. Hij/zij moet benaderbaar zijn en luisteren en in gesprek gaan. Voor een beperkte tijd aanstellen: als iemand bevalt niet langer dan 7, hooguit 10 jaar. Nodig is een vrolijke dominee, die dat uitstraalt. Kijkt je aan tijdens de preek. Graag een jongere die met zijn enthousiasme jongeren aan kan trekken. Laat het een predikant zijn die de actualiteit in zijn prediking naar voren haalt. In de kerkdienst graag interactie. Liefst een vrouwelijke ds., met veel energie. Dominee moet de wijk in.[/spoiler]

[spoiler show=”Bijbel” hide=”Bijbel”]
De bijbel blijft in de Open Hof opengeslagen: het evangelie is nummer 1. In een eigentijdse vertaling en diepgang de bijbel horen: als een predikant dat in zich heeft versterkt dat de liturgie. Passie is in de Bijbel continu aan te treffen.[/spoiler]

[spoiler show=”Sfeer” hide=”Sfeer”]
Ik voel me geborgen in OH, maar er mag wel meer blijdschap in de kerk komen: in en buiten de kerkdienst. Saamhorigheid mag wel wat sterker. De kerk zou meer kunnen lijken op een bruine kroeg, als omgeving. Ik mis iets van gezelligheid in het gebouw. Tijdens koffiedrinken meer met anderen, niet altijd uit eigen kring, spreken.[/spoiler]

[spoiler show=”Oecumene” hide=”Oecumene”]
Samenwerking met r.k. handhaven. Graag vaker met r.k. maaltijden ook buiten de kerkdiensten. De Heer is voor mij gestorven en ik blijf zo aan Hem denken. Eens per maand een avondmaaltijd met 60 gasten (ook van buiten de kerk): doorgaan. Hemelse Spijzen positief. Leren van rk: bij rk veel meer niet-witte mensen, zoals ook kindercantorij.[/spoiler]

[spoiler show=”Pastoraat” hide=”Pastoraat”]
Een project beginnen in het kader van de Zorgzame Kerk? Beter om een jongere naar nieuwe jonge mensen sturen, dan een oudere bezoekmedewerker. Oog hebben voor elkaar, en zorg. Dat is goed, maar het mag meer. Meer pastoraat ook, binnen en buiten de kerk. [/spoiler]

[spoiler show=”Diaconaat” hide=”Diaconaat”]
De kerk is er voor mensen in nood, en dus ga je binnen inspiratie opdoen om vervolgens naar buiten te treden. Jezus als inspiratiebron. Doorgaan met veel goede diaconale dingen.[/spoiler]

[spoiler show=”Muziek” hide=”Muziek”]
Muzieknotatie op de beamer graag bij ieder couplet. Als je de kerk binnenkomt (te?) zware muziek. Het muziekniveau zoals dat nu is moeten we houden. Kindercantorij en OH-cantorij: zingende mensen, dat is een van de dingen waar ik warm voor loop in OH. Af en toe opwekkingsliederen zingen uit het liedboek is fijn. Opwekkingsliederen zijn meer van deze tijd. Lekker zingen is belangrijk. Muziek en zingen brengen vrolijkheid aan het geheel. Graag veel diversiteit.[/spoiler]

[spoiler show=”Eredienst” hide=”Eredienst”]

Variatie in opzet van kerkdiensten; doe eens een trompet of een ander koor. Afwisseling! Bij kinderdiensten: soms te moeilijke woorden. Gebruik van de beamer is erg goed. Wet of leefregel graag weer voorlezen.
Actualiteit mag meer in de kerk, want we gaan het uit de weg uit angst uit elkaar te vallen. De kerkdienst moet actiever. Wel elkaar blijven accepteren.
Kerkdiensten voor mensen van buiten de Open Hof beginnen. Minder dat hoog liturgische. Niet zozeer één kerkdienst op zondagmorgen, maar een netwerk van kringgesprekken met zang.[/spoiler]

[spoiler show=”Vergader circuit” hide=”Vergader circuit”]
Als je niets aan het vergader-circuit doet, verandert er niets. Wat er in vergaderingen besproken wordt is vaak alleen via de wandelgangen te horen. Wij zijn actief betrokken maar weten van niks! [/spoiler]

[spoiler show=”Geloof” hide=”Geloof”]

Blijf geloven in wonderen. We kunnen erom bidden. Ik zoek het in een persoonlijke spirituele ontwikkeling, een zoektocht naar je innerlijke kracht en minder in dogma’s, veel dichter bij jezelf blijven. Vanuit het gevoel praten over God en Jezus. We moeten Christus centraal stellen.
Samengaan van verschillende geloven zou goed zijn. Niet zozeer over God en Jezus praten, maar meer over het goddelijke. We praten nooit eens met moslims.
Gods nabijheid ervaren, daarvoor kom ik naar de kerk.[/spoiler]

[spoiler show=”Jeugd en jongeren” hide=”Jeugd en jongeren”]

Ik wil een verdraagzame kerk met veel kinderen. De kinderen geloofszaken bijbrengen, meer kinderen in de kerk, meer ruimte voor kinderen. Scholendiensten.
Er moet zeker aandacht komen voor onze (jonge) kinderen, om ze het geloof te laten beleven, maar laten we zo veel mogelijk met z’n allen gaan (wat niet altijd lukt), zodat de kinderen wat aan elkaar hebben.
Meer samenwerking met scholen (basis en middelbaar).
Ik zie overal vergrijzing in de wijk, maar er is ook vernieuwing op komst. Het is dan belangrijk, dat je open staat voor de nieuwe groep, en dat je gevoel ontwikkelt welke behoefte er bestaat bij die jonge gezinnen en hoe daarop in te spelen.
Zingeving is misschien betere invalshoek dan christelijk geloof.
Graag inspelen op de digitale werkelijkheid.[/spoiler]

[spoiler show=”Algehele aanpak” hide=”Algehele aanpak”]

OH moet een veelkleurige gemeenschap worden, allemaal onder één dak.
Het is een grote kliek al die oude mensen. En de mensen van 20 jaar vinden de 45+er weer een kliek. Kliekjes vormen een soort eilandjes en daar moet meer saamhorigheid ontstaan.
Sommige willen het zo laten zoals het nu is, en hopen dat het nog 5 jaar zo gaat.
Er moet uitdaging zijn in het kerkleven, zodat je geïnspireerd blijft.[/spoiler]

Speciaal voor de WKO of het BMO:
[spoiler show=”Toon meer”]Advies: hanteer aftreedschema: ambtsdrager blijft max. 4 jaar.

Let goed op brede samenstelling van de beroepingscommissie. Maar ook bij andere taken: meer openheid naar de gemeente toe om mensen te vragen, niet uit de eigen club. Kan men niet groepen uit de gemeente af en toe uitnodigen bij de kerkenraad?

Jammer dat een thuiswonende zoon van 30 geen eigen uitnodiging voor het gemeentegesprek heeft gekregen.

Wat is de functie van Open Hof in deze tijd van geruchten van aanslagen of bij rampen en grote ongelukken (MH 17, Apeldoorn, Haaksbergen)? Stel dat er in Ommoord iets dergelijks voorvalt. Is er een draaiboek voor calamiteiten aanwezig? Weet men wat men in Open Hof moet doen, organiseren?

Variaties in kerkdiensten; verscheidenheid vasthouden; Open Hof is een witte raaf in de omgeving in liturgie, afwisseling, activiteit die de Gemeente ontplooit. Petje af.

De kerkenraad houdt zich veelal op de achtergrond; van belang met de Gemeente in gesprek te gaan; leerhuizen aanhouden.

Is er ruimte voor gastpredikanten om een eigen invulling te geven aan de liturgie? Want dit geeft ruimte voor verrassing en eenvoud.

Nieuwe dingen/plannen uitproberen. Er mogen fouten gemaakt worden. Geef ook mislukkingen een kans.

Niet alleen op ouderen richten, maar ook op jongeren.

Dankbaarheid voor zorg die ontvangen is bij ziekte. Er was van de predikant en gemeenteleden veel aandacht bij ziekte en nare berichten.

Ook is er behoefte aan materiaal voor in de kinderopvang, zoals kleurpotloden en kleurboeken, ook verven vinden kinderen heel leuk.

Uit één van de seniorenhuizen: het leerhuis missen we. Een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, omdat wij niet of moeilijk naar OH kunnen. Het is ook ipv een kerkdienst. De kerktelefoon kan eventueel ook hier, gezamenlijk beluisterd worden? We missen het erg als er geen dominee zou komen, ook het leerhuis en pastoraat is belangrijk. Eenzaamheid neemt toe: het restaurant is nu (sinds juli) gesloten en het winkeltje, waar we elkaar ook tegenkwamen.

Ruimte geven voor een werkveld-inspiratie-vuurtje of zo, dat is mijn passie[/spoiler]

Download het hele verslag