Vacature: protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord zoekt een predikant voor 0,8 – 1,0 fte.

Vacature:

Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord zoekt een predikant voor 0,8 – 1,0 fte.

Een inspirerende, enthousiasmerende predikant die oud en jong aanspreekt en verbindt. Die weet samen te werken met gemeente en kerkenraad. Die warme belangstelling en respect toont, werkt aan geloofsverdieping bij de gemeenteleden en beschikt over humor en relativeringsvermogen. Die met ons wil meewerken aan onze kernwaarden: gastvrijheid, ontmoeting en diepgang.

Herken jij je hierin? Dan zoeken we jou.

Wie zijn wij?

900 leden. Sterk in onderlinge betrokkenheid. Gemotiveerde kerkenraad. Verschillende geloofsbelevingen. Levendige samenwerking met RK-parochieleden. Kerkend in een multifunctioneel, modern kerkgebouw. Een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Een tienergroep. Muziekliefhebbers. Koren voor alle leeftijden. Kliederkerk. Vrolijk, sympathiek en ‘handen uit de mouwen’.

Kortom: veel mensen die bereid zijn samen met de predikant er iets van te maken.

Ommoord is een rustige, groene wijk gelegen in het oosten van Rotterdam. In het hart van de wijk ligt kerkelijk centrum Open Hof, waar katholieken en protestanten beide kerken. De betrokkenheid van de leden is groot, ook bij de wijk. De laatste jaren is er veel energie gestoken in de middengroep (40-minners) en de jongeren.

 Wie zoeken wij?

Wij zoeken een predikant die met name:

  • Een verbindende en inspirerende rol vervult;
  • Een eigentijdse invulling kan geven aan de kerkdiensten, door variatie in diensten, lied- en muziekkeuze en mediagebruik;
  • Geloof en vertrouwen toont en dat kan overbrengen op de gemeente.

Die daarnaast ook:

  • De hoopvolle boodschap in eigentijds taalgebruik actueel en praktisch kan maken;
  • Openstaat voor en kan omgaan met de verschillende interesses en belevingen;
  • Goed kan luisteren naar wat de gemeente beweegt;
  • Contact weet te leggen in de viering met mensen die thuis online de dienst bijwonen;
  • De oecumene een warm hart toedraagt.

Interesse?
Misschien heb je na het lezen van deze vacature vragen. Bekijk dan hieronder naar ons informatiepakket.
Je kunt ook contact opnemen met Bea Cox, lid van onze beroepingscommissie, tel. 06-40357909.

Ben je net zo enthousiast over onze gemeente als wij? Schroom niet om te reageren en stuur je motivatie en cv naar bc.openhofommoord@gmail.com. We kijken ernaar uit kennis met je te maken.

 

Informatiepakket

Achtergrondinformatie Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord

bij vacature predikant voor 0,8 – 1,0 fte

Welkom op de pagina met achtergrondinformatie bij de vacature voor predikant bij onze wijkgemeente.

Op deze pagina tref je enkele toelichtingen en linken naar verschillende documenten die kunnen dienen ter informatie bij de vacature.

Door de wijkkerkenraad is een profielschets opgesteld van onze wijkgemeente en de predikant die we zoeken. Je kunt de profielschets verderop in dit bericht lezen .

Het kerkelijk centrum Open Hof, waar onze wijkgemeente huist, bevindt zich centraal in de wijk Ommoord. De wijk is belangrijk voor onze gemeente. We treden graag naar buiten en onderhouden contacten met verschillende organisaties in de wijk.

Voor een kleine indruk van Ommoord kun je verderop in dit bericht lezen:

Aan de hand van het activiteitenboekje voor 2021-2022 en een recent filmpje krijg je een beeld van wat zich zoal in en om Open Hof afspeelt.

Met name in het activiteitenboekje komt de samenwerking tussen de wijkgemeente Open Hof Ommoord en de Ontmoetingskerk in Zevenkamp tot uitdrukking. Beide kerken maken deel uit van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand.

link naar het activiteitenboekje

(link naar het filmpje; nog niet beschikbaar)

Wij hopen dat je je met al deze informatie een goed beeld kunt vormen, en dat het je enthousiast maakt om te reageren!

Heb je vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Bea Cox, lid van de beroepingscommissie.  Zij is bereikbaar via tel. nr. 06-40357909. Of mail naar:

bc.openhofommoord@gmail.com.

Profielschets wijkgemeente Open Hof Ommoord: historie

Midden jaren zestig van de vorige eeuw wordt met de bouw begonnen van de wijk Ommoord. In het Oosten van Rotterdam verrijst in hoog tempo nieuwbouw. Kenmerken; jonge gezinnen, snel groeiende kerkgemeenschappen.

In 1970 wordt een nieuwe kerk in het winkelcentrum Hesseplaats gebouwd. Gereformeerd en Hervormd trekken in bijna alles gezamenlijk op (in 1984 wordt het een “Samen op Weg”- gemeente) en het gebouw wordt vanaf dag één met de rooms-katholieken gedeeld.

Op 28 februari 2007 wordt de “Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand” gevormd. Hiervan maken 6 wijkgemeenten, waaronder Ommoord deel uit.

Op 5 maart 2011 wordt op vrijwel dezelfde plaats een nieuw, modern gebouw betrokken, opnieuw samen met de rooms-katholieken. Dit gebouw is multifunctioneel en vrijwel dagelijks geopend.

De wijk is geleidelijk vergrijsd en dat geldt ook voor de kerkelijke gemeente. De betrokkenheid van de kerkgangers is groot en dat is zichtbaar in de vele vrijwilligers en een uitgebreid activiteitenprogramma (zie activiteitenboekje 2021-2022). De laatste jaren is extra aandacht en energie gestoken in het betrokken krijgen en houden van de middengroep (zogenaamde 40 minners) en jongeren. De uitgangspunten van “Growing Young, zes strategieën om de kerk te revitaliseren door focus op jongeren”, zijn hierbij hulpmiddel geweest.

Profielschets wijkgemeente Open Hof Ommoord: heden en toekomst

Vanuit ons Christen-zijn willen wij aan ons geloof uiting geven, hoop en vertrouwen hebben in een toekomst die God ons belooft en een liefdevol leven leiden. In onze gemeenschap bestaat een grote mate van onderlinge betrokkenheid en betrokkenheid met onze naasten in de wijk. Deze beide vormen van betrokkenheid willen wij in de komende jaren vergroten. Dit alles vanuit een ook financieel gezonde organisatie. Nu zijn we een wijkgemeente van ongeveer 900 geregistreerde leden met een centraal gelegen multifunctioneel, modern kerkgebouw. Er is een grote groep enthousiaste vrijwilligers. We hebben een kerkmusicus in dienst en werken veel met koren en musici.

 

Wij hebben ons de laatste jaren laten leiden door de begrippen: gastvrijheid, ontmoeting en diepgang. Deze drieslag is onze visie die wij concretiseren in onze vele activiteiten, inclusief onze vieringen.

Behoud het goede van vandaag en zoek perspectief voor de toekomst. Open Hof Ommoord wil ook in de toekomst een sterke, vitale gemeente blijven, waar het geloof gevierd wordt en waarbij we de volgende vijf aspecten onderscheiden.

I          Gemeente van Christus

De gemeente van Open Hof Ommoord wil een gemeente van Christus zijn en stelt de Bijbel, met name het Evangelie, centraal. De Bijbel ligt opengeslagen in Open Hof Ommoord.

II         We delen geloof en waarden met elkaar en anderen

Wat geloven we nou echt? We willen leren om op een eigentijdse manier over ons christelijk, persoonlijk geloof te spreken. We willen dat ons geloof door houding en gedrag uitstraling heeft, niet alleen binnen de kerk maar ook naar buiten toe. Eredienst, pastoraat, diaconie en werkgroepen zijn hierop gericht. We organiseren gespreksavonden, leerhuis en andere bijeenkomsten.

III        We delen bezinning, inspiratie en religie met anderen

We denken hierbij natuurlijk in de eerste plaats aan onze dialoog met de rooms-katholieken. Daarnaast willen we onze kerk uitdrukkelijk ook openstellen voor mensen van buiten Open Hof Ommoord, bijvoorbeeld door workshops over inspiratie en religie te organiseren. We nemen deel aan het netwerk van de wijk rond kwetsbare mensen.

 IV        Alle generaties raken betrokken

Middengroepen vormen de kracht van de gemeente en we zien dat de groep ouderen, door hun omvang en beschikking over tijd, het hart van de kerk vormen. Jongeren zijn nadrukkelijk deel van de gemeente en de toekomst van de kerk. We geven  jongeren ruimte voor bezinning en spiritualiteit  en hopen dat zij ervaren wat een gemeenschap kan betekenen. Voor jeugd en jongeren is (tijdelijk) een kerkelijk werker aangesteld. Growing Young is hierbij uitgangspunt middels de zes strategieën nl.  doorgevend leiderschap, inleven in jongeren, Jezus’ boodschap serieus nemen, een warme gemeenschap voeden, in alles prioriteit geven aan jongeren (en gezinnen), de beste buren zijn.

V         We zijn bij elkaar betrokken in de wijkgemeente en in de wijk

We willen liefdevol en zorgzaam omgaan met anderen, zowel in onze eigen wijkgemeente, in de omringende wijk Ommoord, alsmede binnen het verband van de wijkgemeenten in de Noordrand.  We zoeken naar nieuwe manieren om bij te dragen aan de ontwikkeling van de stad. Diaconaat werkt samen met de aanpalende wijk Zevenkamp in verschillende projecten (Stichting De Buurtbron).

Algemeen

Als algemeen aandachtspunt wil de kerkenraad nog toevoegen dat we streven naar een heldere bestuurlijke organisatie in Open Hof Ommoord, bereikbaarheid en openheid van de leiding, veiligheid in de ruimste zin van het woord voor alle betrokkenen en het delen van leiderschapsfuncties, juist ook met de jongere generatie. Een goede communicatie met gebruikmaking van alle passende mediavormen is van essentieel belang voor een goede ontvangst, openheid en vertrouwen. Wij hebben een uitgebreide website, een periodiek Open Hof Nieuws en een weekbulletin. Jaarlijks wordt, samen met Zevenkamp, een activiteitenboekje uitgegeven.


Kleine indruk van
Ommoord . Ommoord is een groene wijk aan de oostkant van Rotterdam in de deelgemeente Alexanderpolder. Het riviertje de Rotte loopt langs de buurt en hierom heen ligt een zone met recreatiegebieden van het recreatieschap Rottemeren.

De Rotte met de hoogbouw van Ommoord op de achtergrond.

De wijk is goed bereikbaar met Intercitystation Rotterdam-Alexander in de lijn Rotterdam – Utrecht (4 intercities per uur in beide richtingen). Vanaf het Centraal Station van Rotterdam zijn ook er directe treinen naar Den Haag, Amsterdam, en het zuiden. Vanuit Ommoord rijdt de metro naar het centrum van Rotterdam (en verder naar Hoek van Holland). Er zijn goede fietsverbindingen en ook is er een oprit van de snelweg A20 vlakbij.

In Ommoord wonen 25 730 inwoners (CBS, 2020) met een leeftijdsopbouw van 14% tot 15 jaar, 9% tussen 15 en 25 jaar, 22% tussen 25 en 45 jaar en 31% van 65 jaar en ouder. De gemiddelde huishoudensgrootte is 1,9 en het aantal woningen 13 183 waarvan het merendeel gebouwd is tussen 1960 en 1980. De buurt is opgebouwd met een centrale rechthoek waarbinnen hoogbouw afgewisseld met eengezinswoningen liggen en daarbuiten wijken met huizen

Voor de aanleg bevond het laagste punt van Nederland zich binnen het gebied van Ommoord. Die status is overgegaan naar de tussen Rotterdam en Gouda gelegen Zuidplaspolder doordat de bij het bouwrijp maken een flinke laag zand is aangebracht. Daardoor kent de wijk niet de problemen van grote verzakkingen die in veenpolders op kunnen treden.

De buurt heeft uitgebreide voorzieningen. Er zijn twee goed aangeschreven winkelcentra en net buiten de wijk is de grote verzameling winkels van het Alexandrium. Meerdere basisscholen, huisartsenpraktijken, fysio, tandartsen en dergelijke. Er is een ziekenhuis binnen 5 km. In het wijkcentrum is een bibliotheek gevestigd en worden allerlei culturele activiteiten aangeboden. Ook is er een actieve bewonerscommissie. Verder is er een verscheidenheid aan sportverenigingen en fitness centra.

In de wijk zijn ook enkele niet-kerkelijke sociale organisaties actief, met name Buurtwerk en de bewonersorganisatie Ommoord.

 

Buurtwerk in Rotterdam Prins Alexander

Buurtwerk heeft haar wortels in de wijken van Prins Alexander en voert daar sinds 2003 het welzijnswerk uit in opdracht van de gemeente Rotterdam. Het doel is tweeledig: bijdragen aan het welzijn van bewoners én de sociale kwaliteit van de buurten. Speerpunten zijn opvoeden & opgroeien, meedoen, financiële zelfredzaamheid en gezondheid & welzijn. De professionals zijn te vinden in straten, op pleinen en andere plaatsen waar bewoners samen komen. Ook wordt een aantal Huizen van de Wijk beheerd. Het Huis van de Wijk is een centrale plek voor ontmoeting, meedoen, ontwikkelen en ondersteuning. Voor jong en oud. Bewoners kunnen aan uiteenlopende activiteiten en diensten deelnemen, maar deze ook zelf organiseren. Denk aan een wijkmaaltijd, taalcursus, sportprogramma, talentenworkshop of een klus- en tuinteam.

 

Wat doet de Bewoners Organisatie Ommoord voor de wijk?

De Bewoners Organisatie Ommoord is al meer als 50 jaar actief om de belangen van de bewoners te behartigen. Met de vrijwilligers worden activiteiten ontplooid om de wijk leefbaar te houden en  wordt met betrokken partijen overlegd over zaken die bijdragen aan leefbaarheid en veiligheid van de wijk. Hierover is contact met onder andere de gemeente Rotterdam, de gebiedscommissie en andere organisaties die actief zijn in de wijk. Het behoud van een groene, veilige en leefbare wijk is tot op de dag van vandaag een belangrijk doel, waar dagelijks ongeveer zestig vrijwilligers zich voor inzetten. Samen met de gemeente wordt al die jaren opgetrokken om van Ommoord een fijne woonwijk te maken en dat zo te houden.

 

Voor meer informatie:

 

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/ommoord

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/prins-alexander

https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2020/rotterdam/prins-alexander/ommoord

https://boo.nl

https://www.winkelcentrum-hesseplaats.nl/winkels

http://www.winkelcentrumbinnenhof.nl

https://www.buurtwerk.nl/rotterdam