Een kijkje in de Stichting

Stichting Kerken Ommoord (SKO)

Een bijdrage van Jan Groenendijk over de Stichting Kerken Ommoord. Een inkijkje over o.m. het ontstaan van de Stichting, de samenwerking tussen de kerken, de geldstromen, en het beheer van Open Hof.

Het gebouw.

Wat betekent de SKO voor ons kerk zijn. Op 13 februari 1970 hebben de gezamenlijke kerken  formeel te noemen:  de Hervormde Gemeente te Hillegersberg, de Gereformeerde Kerk van Hillegersberg-Terbregge en het Vicariaat in de wijken Ommoord en Zevenkamp, de SKO als stichting opgericht. De doelstelling was en is onder meer het behartigen en bewaken van de financiën die in een kerkgebouw omgaan. Het beheer en de exploitatie overlaten aan kerkelijk betrokken mensen die inzicht hebben hoe een kerkgebouw gerund moet worden met als leidraad het reglement van taken en bevoegdheden volgens de statuten. Een kerkgebouw met 3 geloofsgemeenschappen onder 1 dak had destijds met de visie te maken dat aparte kerkgebouwen geen toekomst zouden hebben. Ook de opbloeiende oecumene speelde een rol van betekenis waarom voor 1 kerkgebouw is gekozen. De 3 kerken hadden ieder een derde van de eigendomsverhouding.

Fusie.

Zoals u wellicht weet zijn in 2004 de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk en de Lutherse Kerk gefuseerd tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Door deze fusie veranderde de eigendomsverhouding van het gebouw Open Hof in 2/3 PKN. Het eigendomsaandeel van 1/3 RK had uiteraard hierop geen invloed.  Op grond van deze fusie zijn de statuten van de SKO qua bestuurssamenstelling aangepast. Een derde van de bestuurders wordt  benoemd door de Parochie Sint Christoffel en twee derde wordt benoemd door de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand. Het bestuur bestaat uit ten minste 6 en ten hoogste 9 personen.

Begroting en jaarrekening SKO

Het jaarlijks presenteren van begroting en jaarrekening behoort tot haar taken. De SKO-begroting en jaarrekening maakt onderdeel  uit van de wijkbegroting van beide kerken voor een eigendomsaandeel. Formeel  worden de begrotingen en jaarrekeningen, na inzage en vaststelling door beide kerken in Open Hof, ter  goedkeuring voorgelegd aan de eigenaren van het gebouw te weten de Parochie Sint Christoffel en de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand.

Kostenbeheersing.

Als we teruggaan in de tijd schrijven we het jaar 1999. Na de periode van de beheerder Wijma is een gewijzigd beleid doorgevoerd. Deze aanpassing was noodzakelijk om de aanzienlijke tekorten voor de kerken terug te dringen. Alle uitgaven en inkomsten werden tegen het licht gehouden. Naast de verhuurinkomsten gingen de buffetinkomsten weer deel uitmaken van de jaarrekening. Het resulteerde binnen enkele jaren tot een kostendekkend beheer van het toenmalige gebouw. Dit beleid kon mede worden ingezet door het werven van vrijwilligers met name voor de avonden.

Besteding gelden verhuur-bazaar inkomsten.

Hoe zit het met de besteding van de verhuurinkomsten? Deze vraag kunnen we beantwoorden door te zeggen dat die besteed worden aan o.m. het salaris van de beheerder, het reguliere onderhoud van het gebouw, onderhoud apparatuur, verzekering, als ook de post energie. De post groot onderhoud wordt gefinancierd uit het bazaarfonds. Jaarlijks wordt er een vast bedrag gedoneerd in de pot grootonderhoud. Het bazaarfonds werd tot voor het Corona tijdperk om de 2 weken gehouden. Uit dit fonds zijn ook andere financieringen gedaan zoals de stoelen in de zalen en kerkzaal, de tafels in de zalen, airconditioning door het hele gebouw behalve de kerkzaal, de spoelkeuken, kerktv, tv schermen en allerlei andere zaken ter verbetering van het gebouw en  t.b.v. de verhuur. Het fonds wordt door de SKO als rechtspersoon beheerd. De beslissingsbevoegdheid voor het doen van uitgaven ligt bij beide beraden van Open Hof te noemen het Oecumenisch beraad.

Kerkgebouw.

Ons kerkgebouw hebben wij in 2011 in gebruik genomen. Bij de ontwikkeling van de nieuwe Open Hof is rekening gehouden met de tekortkomingen van de oude kerk. Het kerkgebouw is sfeervol, praktisch en multifunctioneel. Alle functies van kerk-zijn en verhuur kunnen onafhankelijk van elkaar plaatsvinden. Een gebouw met goede verhuurmogelijkheden die gemiddeld genomen jaarlijks een positief saldo laat zien op de jaarrekening. Ons gebouw heeft in de loop van jaren een gewaardeerde en sociale plek in de wijk kunnen verwerven.

Openhouden van het gebouw Open Hof.

In feite kunnen we vaststellen dat de verhuur leidt tot het ‘open’ houden van Open Hof. We zeggen weleens: als de voordeur open is, dan is de kerkzaal ook open. Om het kerkelijk leven in stand te houden zijn andere inkomsten noodzakelijk. De vrijwillige bijdragen, collectes en giften van gemeenteleden  maken dat het wijkwerk, de musici en pastoresplaatsen in stand gehouden kan worden. Voor speciale initiatieven worden fondsen aangewend.

Het belang van een Stichting.

Als ik ruim 20 jaar overzie kan ik als voorzitter van de SKO  en oud-kerkrentmeester opmaken dat bestuurders, die destijds verantwoordelijk waren voor het oprichten van de stichting, visie hebben getoond. Elk gebouw wat de mogelijkheid heeft om inkomsten te generen via verhuurzaken heeft behoefte aan een bedrijfsmatige benadering. Open Hof met zijn ingewikkelde structuur, door het hebben van slechts een parttime beheerder, maakt het nodig dat voldoende vrijwilligers voor de dag en de avond beschikbaar zijn om de verhuur-en buffetzaken in goede banen te leiden. In de achterliggende jaren is gebleken dat bij toename van de omzet de druk op de organisatie toeneemt, wat weer om beleidsmatige aanpassingen vraagt. Om als bestuur adequaat op situaties te kunnen inspelen is een maandelijks overleg met de beheerder noodzakelijk.

Gemeenschap.

Open Hof kan gelukkig bogen op een groot bestand van vrijwilligers. Om dit bestand op orde te houden zijn inspanningen en inzet van ons als gemeenschap blijvend nodig. Niets gaat vanzelf. Als we met elkaar dit onder ogen blijven zien hebben we in ons kerkgebouw een plaats van samenkomst en ontmoeting op alle dagen van de week. Het is het waard om dit te koesteren.

10 jaar Open Hof.

In 2021 hopen we in ons prachtige kerkgebouw met de naam Open Hof ons 10 jarig bestaan te vieren.

Jan Groenendijk,

voorzitter Stichting Kerken Ommoord.