Onder deze titel werd de bouw van de nieuwe Open Hof in de jaren 2009, 2010 en 2011 regelmatig belicht.
Nu het laatste bericht van de Bouwcommissie Open Hof.

Op 24 april 2012 was het eindelijk zo ver. Wat was er dan zover? Eindelijk, meer dan een jaar na 5 maart 2011, de dag waarop de nieuwe Open Hof  in gebruik werd genomen kon de Bouwcommissie een punt zetten achter alle bouwactiviteiten en de daarbij behorende financiële nasleep.

Wij zijn verheugd u het volgende mede te delen. In het toegestane budget van € 504.000,= dat een bijdrage was in de totale bouwkosten van Open Hof was ook een bedrag opgenomen waarvan de gelden nog bijeengebracht moesten worden. Dit bedrag van € 57.000,= is  door het houden van bazaars  in 2010 en 2011 bijeengebracht. Daarnaast zijn door voortschrijdend inzicht tijdens het lopende bouwproces diverse noodzakelijke investeringen gedaan ten behoeve van allerlei interieurzaken. Ik noem een aantal belangrijke:
• extra voorzieningen van de geluidsinstallatie,
• aanpassingen aan diverse deuren,
• de twee gevelopschriften,
• aanpassing van de verlichting van de kerkzaal zoals bv de mogelijkheid om te dimmen,
• wijziging van plafondplaten t.b.v. de akoestiek,
• een bordes achter het orgel om het stemmen volgens Arbo regels mogelijk te maken,
• het stiltecentrum,
• een energieregelaar in de luchtbehandelingskast,
• de verbreding van de onderste trede van het liturgisch verhoog,
• de flexibele wanden van de vergaderzalen op de verdieping en nog vele andere zaken.

Een lange lijst van meer- en minderwerk zorgde voor een extra overschrijding van € 55.000,=.

Maar…….. door buitengewone inspanning van de Bazaargroep is, door het organiseren van z.g. mini-bazaars in de oneven weken tijdens de gewone woensdag markt, het aanzienlijke bedrag van € 61.000,= binnengekomen op de rekening van het activiteitenfonds. Een geweldig prestatie!

Hierdoor hebben wij bij niemand meer een schuld openstaan en alles keurig binnen de beschikbare financiën kunnen afronden.

Wij zien verder het fantastische resultaat van de Commissie Bijzondere Zaken, te weten het kunstwerk in de glas-in-loodramen en de klokkentoren met de luidklok. Velen van ons genieten hier regelmatig van. Naast de grotere bijdra-gen van diverse fondsen, de Deelgemeente  en het Bisdom was daarin een bedrag van giften van gemeente- en parochieleden van bijna € 24.000,= opgenomen. Hierdoor is ook dit project kostendekkend afgesloten.

Dank aan ALLEN, die op wat voor manier dan ook materieel en immaterieel hieraan hun bijdrage hebben geleverd.

De Kerkenraad van de Wijkgemeente Open Hof Ommoord van de Protestantse Gemeente Rotterdam-Noordrand en  De Parochiecoördinatie van het Vicariaat Ommoord-Zevenkamp hebben in hun gezamenlijke vergadering op 24 april 2012 hier hun goedkeuring aan gegeven en de Bouwcommissie bij acclamatie gedechargeerd voor het door haar ge-voerde financiële beleid.
Zo,….  dat was een opluchting, een periode van 14 jaar werd hierdoor afgesloten! Tijdens de bouwperiode zijn er vele momenten geweest van “kunnen we dit of dat nu wel financieel verantwoorden, of moeten we het later doen”

De nieuwe Open Hof is gerealiseerd, maar natuurlijk zetten wij er geen punt, maar een puntkomma achter, de zin loopt immers door.  Wij moeten er samen ook voor zorgen, dat we de Open Hof kunnen behouden voor ons kerkelijk leven in de komende jaren; ……..

Namens de ontbonden Bouwcommissie Nieuwbouw Open Hof

 

 

 

 

 

 

 

Henk Lengkeek (secretaris)