Onderstaande tekst werd op 14 mei 2011 door Jan Groenendijk in de Oostelijke gevel van de kerk ingemetseld.

Bouwcommissie Nieuwbouw Open Hof

Leden van de Bouwcommissie: J.W.Groenendijk (voorzitter);  H.Lengkeek (secretaris); C.Spek (bouwkundige); G.M.den Oudendammer; J. Kropmans; W.Verschuur.

 In 1998  vond politieke besluitvorming plaats over de toekomstvisie van Ommoord en een stedenbouwkundig ontwerp voor met name het winkelcentrum Hesseplaats. Hiervoor is de keuze  gemaakt voor een plan waarin de 30-jaar oude Open Hofkerk in de weg stond. De Gemeente Rotterdam heeft via het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) en de Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting (dS+V) medewerking gevraagd van de drie samenwerkende kerkgenootschappen (Ned.Hervormd, Gereformeerd en Rooms Katholiek), de eigenaars van de bestaande Open Hof. In 2001 hebben de besturen van deze drie kerkgenootschappen het besluit genomen open te staan voor verdere uitwerking van de plannen om een nieuw kerkgebouw te realiseren, mits dat nieuwe gebouw voldoet aan hun,  door de bouwkundige A.P.C. Rimmelzwaan voor dat doel geschreven, Programma van Eisen. De gemeente Rotterdam heeft daarna toegezegd een nieuwe kerk te bouwen op basis van dat ‘PvE’ en “nieuw voor oud”.

In januari 1999 is een  onderzoekscommissie van start gegaan, bestaande uit vertegenwoordigers van het OBR, dS+V, de deelgemeente Prins Alexander en de heren J. Kolpa   (NH), J.Jutte (RK) en J.W. Groenendijk (NH) voorzitter van de Stichting Kerken Ommoord (SKO)Deze commissie heeft verdere planvorming voor het project Hesseplaats voorbereid en de haalbaarheid beoordeeld. In 2004 werd de  onderzoekscommissie gewijzigd in  Stuurgroep Nieuwbouw Open Hof en bestond uit de heren Groenendijk(vz),  Lengkeek(secr), Martens,  Steinebach, Rimmelzwaan en de adviseurs Karstens en Spek namens het RCBB. In februari 2006 is de bouwkundige, de heer Spek, toegetreden als lid van de Stuurgroep.

Door het debakel van het havenbedrijf Rotterdam en de steeds maar stijgende kosten van o.a. de parkeergarage onder het museumplein, heeft de wethouder financiën de rem gezet op nieuwe ontwikkelingen. In 2002 liep het proces zodanig vast, dat het project Hesseplaats dreigde stil te vallen. Het OBR trok zich terug, maar de projectontwikkelaar Leyten en Partners was bereid om het gehele project Hesseplaats (Woontoren, kerk, sportschool, herstructurering winkelcentrum) aan te pakken, mede  door een financiële injectie van alle betrokken partijen. Ook de 3 kerkgenootschappen NH, Geref., RK  droegen elk 1/3 van  €100.000,= bij.  Zo kon de planontwikkeling toch doorgaan. Door de heer Spek is toen in 2006 een nieuw ontwerp gemaakt, dat ook de goedkeuring van Leyten en Partners en de architect (RPHS) kreeg en eind 2006 is de draad weer opgepakt. Na een moeizame weg van intensief onderhandelen , second opinions met betrekking tot de akoestiek e.d. is uiteindelijk in 2009 een definitief ontwerp goedgekeurd door alle partijen en is door de gezamenlijke kerken, inmiddels gewijzigd in Prot.kerk Nederland (PKN), en het Bisdom Rotterdam (RK) met Leyten Bouwplanontwikkeling de overeenkomst getekend om met de bouw van de Nieuwe Open Hof door aannemer Bezemer uit Bergambacht te kunnen starten. Op 11 september 2009 ging de officiële paal (de laatste) de grond in. Deze handeling werd verricht door de voorzitter van de Bouwcommissie, de heer J.W. Groenendijk, geassisteerd door twee kinderen,  Judith Zaadnoordijk (PKN) en Ruben Claus (RK).

De herdenkingsplaat is samen met dit verhaal kort na de sloop van de oude kerk op 14 mei 2011 ingemetseld door de voorzitter van de Bouwcommissie. Door de diverse colleges van PKN zijde en Rk vicariaat waren een drietal leden gemachtigd om namens hen bij de officiële oplevering en overdracht aanwezig te zijn en het gebouw in ontvangst te nemen. op 5 maart 2011 heeft de informele overdracht plaatsgevonden van de nieuwe Open Hof  aan de Gezamenlijke Kerken Open Hof. Op zondag 6 maart 2011 vond de eerste gezamenlijke oecumenische viering plaats, waarin het gebouw als kerk in gebruik werd genomen.

H. Lengkeek  (secretaris Bouwcommissie Nieuwbouw Open Hof)

Hieronder een fotoreportage van 14 mei 2011: Foto’s: Piet Zuidervaart en Arjan Huiskamp, Tekst Arjan Huiskamp