Gemeentebijeenkomst; uw opmerkingen en meningen

De observaties van de gemeente zijn een prachtige illustratie van de veelkleurigheid en veelzijdigheid van de gemeente. We zijn niet oud maar ook niet jong, we zijn niet modern maar ook niet ouderwets etc. Dit is wat we zijn; veel meningen, veel muzikale voorkeuren, veel leeftijden, veel kleuren. Een prachtig gezelschap dat enorm betrokken is. We willen graag een voorganger die daar leiding/sturing/inspiratie aan geeft. Maar we doen het met elkaar en moeten de beperkte professionele kracht effectief en efficiënt zodanig inzetten dat we het ook met elkaar kunnen blijven doen, en dat mensen niet afvallen en dat we geestelijk en financieel gezond blijven/worden.

Alle opmerkingen die zijn verzameld op de gemeentebijeenkomst en in een aantal gesprekken zijn in dit document samengebracht. Alle inbreng is geordend naar de 5 beleidsthema’s en andere relevante zaken. Uiteraard hadden veel opmerkingen ook elders ondergebracht kunnen worden. Bewust zijn van gesprekken van homogene groepen, zoals ouderen en tieners de opmerkingen bij elkaar gelaten. Ze zijn natuurlijk ook aan de kernthema’s toe te delen.

De gemeente die we willen zijn.
De toekomstvisie:

drie kenmerkende elementen: Gastvrijheid, Ontmoeting en Diepgang.

I. Gemeente van Christus

 • Dromen:
  • wat levendiger
  • meer mensen
  • niet wat je gaat doen, maar hoe je het gaat doen
  • ouderen gaan voor de ontmoeting met anderen – helaas gaat dit nu niet maar wel online kijken – vinden het belangrijk als ze jongeren zien
  • kerk, Open Hof zeer belangrijk
  • Veiligheid heel belangrijk, voor alle generaties
  • “Papieren’’ generatie – weekbulletin, OHN, brieven etc.
 • Over 5 jaar:
  • Nog steeds mensen die komen – alle generaties
  • Stip? Vrij veel oude mensen die wegvallen.
 • Er is niet zoveel aantrekkelijk aan deze kerk!
 • Niet als de ‘’wat’’ vragen. Openstaan voor andere mogelijkheden. HOE ga je dat doen?
 • Over 5 jaar, hoe zie je je rol?
  • Nog contact Open Hof, diensten activiteiten, consumerend
  • Hopelijk een levendige gemeente die ook dingen durft los te laten
  • Meer ingangen -> muziek (bijv. band)
  • Meer mensen, meer jongeren/kinderen
  • Dienst: niet altijd hetzelfde. Veel LEVENDIGERE kerk(diensten)
  • Acceptatie van ‘’levendige’’ kinderen
  • Extra bladzijde bij weekbulletin als nieuwsbericht wat er allemaal in Open Hof gebeurt, zeker ook op het gebied van kinderen/tieners
  • Wij-zij gevoel tijdens kerkdiensten (traditioneel – verandering)
  • Muziek heel erg belangrijk, nagedacht, passende woorden – maar niet mijn muziek (soms te veel over nagedacht…)
  • Meer uitgangspunten in de muziek: veel vaker piano, gitaar, viool, veel minder orgel, evangelische liedjes
  • 1e kerstdag: stille nacht een must!
  • Cantorij zingt veel te weinig mooie liedjes
  • Te eenzijdig voor de veelkleurigheid!
  • Er wordt veel gezocht maar iets te vinden in de kerk?
  • Nieuwe predikant – niet gericht op klassiek / cantates.

II. We delen geloof en waarden met elkaar en anderen

 • Ik ben zo blij met de kerk; dat gun je iedere leeftijd, maar hoe?
 • Ik ben blij met de tieners (in de kerk).
 • Goed is de trouw van veel mensen, o.a. de kerkenraad.
 • We hebben een te zakelijke kerk/SKO; de euro is de baas.
 • diversiteit van de gemeente.
 • we kunnen stilstaan bij ons geloof.
 • Hoe krijgen we mensen weer terug in de kerk

III. We delen bezinning, inspiratie en religie met anderen

 • we zijn kerk in de wijk.
 • Er wordt te weinig gesproken over maatschappelijk betrokken zijn in de kerk bv. milieu.
 • Discussie over zaken die in de maatschappij spelen bv vluchtelingen.

IV. Alle generaties raken betrokken

 • Vergeet ook de middengroep niet.
 • Focus op jongeren is goed – maar ouderen niet vergeten
 • Waar zijn de jongeren?
 • Generaties samen.
 • Kortdurende projecten jong/oud.
 • Geef de jongeren een eigen honk, op bepaalde dagen een herkenbare plek. Geef ze vertrouwen en laat ze het zelf inrichten (met geld van de kerk).
 • We zijn niet altijd gastvrij naar de jongeren, b.v. de startzondag. ”Zet heer een wacht voor mijne lippen”, o.a. t.o.v. het handelen (gedrag) van jongeren.
 • Een inloophuis/honk juist ook voor jongeren. Niet alleen voor ouderen.

Het Ouderenpastoraat

 • Er wordt (veel) eenzaamheid onder ouderen gevoeld. Vroeger werden er kerkdiensten/gespreksgroepen in verzorgingshuizen gehouden. Dit gaf behalve geestelijke verzorging ook sociale contacten. Dit wordt gemist.
 • Sommige ouderen vragen zich af: Ziet men ons nog wel staan?
 • Behalve de bezoeken van de contactdames is er ook behoefte aan (pastorale) gesprekken, ook graag met een predikant.
 • Donderdagmiddagdiensten worden zeker gewaardeerd. Zondagochtend is voor sommigen te vroeg. ‘s Avonds over straat is ook niet fijn.
 • Sommige bezoekdames brengen op eigen initiatief, namens de kerk, met Kerst en Pasen een kleine attentie bij ‘hun’ contacten.
 • Door de contactdames wordt het contact met de ouderen als zeer waardevol ervaren.
 • Ook werd aangegeven dat gevoelens van eenzaamheid en al wat daar mee te maken heeft, ook 15 jaar geleden al werden gehoord.

Vertegenwoordigers van Gespreksgroep Vandaag

 • Ondanks een vaak lage presentie bij activiteiten en in kerkbezoek is er wel degelijk behoefte aan contact en diepgang. Er kan een drempel ervaren worden; Hoe krijg je contact?
 • De kerk wordt ook ervaren als een sociale en gezellige groep vrijwilligers.
 • Soms blijft een prikkelende uitspraak hangen, b.v. uit een preek van Fulco: “Je ben (soms) een slaaf van je eigen verwachtingen’.
 • Er is zowel behoefte aan andere liederen en andere teksten, maar zeker ook aan herkenning. Dus afwisseling van vertrouwd en verrassend.
 • Er wordt uitgekeken naar bijzondere diensten zoals: Top2000 en de Elvisdienst
 • Er is behoefte aan uitleg over: Hoe kan je je geloof praktisch maken.
 • Peiling onder deze groep naar de wenselijkheid om de aanvangstijd van de zondagsdienst te verschuiven naar 11.15 uur, wijst uit dat daar in deze groep zeker geen behoefte is aan. Ook niet in een gezin met 3 opgroeiende kinderen.
 • Moderne liederen!

Tienerdienst

 • Tienerhonk
 • Activiteiten om geld in te zamelen
 • Gezellige activiteiten: mountainbiken, Efteling, Disneyland etc. (creatief kan ook)
 • Eigentijdse woorden en muziek in de kerkdienst
 • Rol in de dienst/ Eigen dienst organiseren
 • Zorg voor ouderen buiten de kerk
 • Concerten in de kerk (je kan je eigen instrumenten meenemen)
 • Eigentijdse mediagebruik
 • Begrijpelijke Bijbelvertaling, lezen en bespreken
 • Bioscoop, (beamer en scherm in tienerhonk.

V. We zijn bij elkaar betrokken in de wijkgemeente en in de wijk

 • Breng gezelligheid in de kerk, ook voor de ouderen.
 • belangrijk is de ontmoeting, met plezier en lol.
 • Er wordt niet met, maar over de vrijwilligers gepraat.
 • Levendige gemeenschap die naar elkaar omkijkt.
 • hoe bevorder je onderling?
 • Wil best wat doen, meedenken, maar men loopt vaak tegen muren op.
 • Paasontbijt, Hemelvaart, Ontmoeting met elkaar.
 • Open hof – thuiskomen.
 • Gemeenschap -ontmoeten- samen-vrienden.
 • Oecumenischer
 • Hecht
 • Uitdaging: gemeente terug in de Hof.
 • Jacob verbindt. Een Joost.
 • Warme kerk zonder gezeur
 • Tolerantie
 • meer omzien naar elkaar.
 • Kerk open naar buiten + veel activiteiten; hard bezig + live stream.
 • Omkijken naar anderen.
 • Hokjes, groepsdenken weg
 • We zijn kerk in de wijk.

VI. Predikant

 • belangrijk is: preken die ingaan op de actualiteit.
 • Een predikant die ik prettig vind; dat helpt om naar de kerk te gaan. Die ingaat op wat je bezighoudt.
 • Graag een predikant die ook met ons de diepte in gaat.
 • Een vrouw als predikant; bij invulling met 2 personen minstens één.
 • Een predikant die een “hoopvolle” boodschap predikt (zoals Fulco).
 • Minimaal 2 personen, die de gehele gemeente omspannen.
 • Iemand die hoop geeft.
 • We willen een vrouw.
 • Aanpak zoals Fulco voor jongeren.
 • Liefst een vrouw.

VII. Kerkdienst

 • Er is al zoveel ellende. Ik mis de vrolijkheid, ook b.v. in de voorbede. “Dank” mag ook klinken.
 • De Bingo=preek van Fulco, zulke speelse dingen, prachtig.
 • Graag een vrolijk en licht ingangs- en slotlied.
 • Nieuwe liederen graag even oefenen.
 • Belangrijk tijdens kerkdienst:
  1. Bekende liederen – begin en eind lied moet bekend
  2. Tijdens eredienst het orgelspel afstemmen op de preek en de liturgie
  3. Voor de dienst liefst ‘’geen concert’’ spel
 • Koffiedrinken na de dienst HEEL BELANRIJK (soc. Contacten).
 • Jeugd, rol in de dienst. Tiener filmpje. Eigentijdse muziek.
 • Invulling kerkdiensten net als 60 jaar geleden, kerk is niet meegegaan.
 • Goude oude liedjes worden veel te weinig gezongen.
 • Dienst: niet altijd hetzelfde
 • Veel LEVENDIGERE kerk(diensten)
 • Acceptatie van ‘’levendige’’ kinderen
 • Liederen aanvoelen; geldt voor alle generaties.
 • Suggestie: in elke viering de voorganger direct contact laten leggen met de mensen thuis.
 • Laat jongeren een dienst verzorgen.
 • Verzinnen hoe je het contact met mensen thuis kunt leggen in de viering.

De eredienst rust op 2 bepalende pijlers: de verkondiging en de muziek

Wat is het geheim van een goede preek?
Een goede preek is het belangrijkste deel van de viering. Waar moet een preek aan voldoen?

Wat betekent deze tekst voor ons, waar roept die ons toe op? Wat zeggen we over een bepaalde Bijbelpassage. Wat staat er meer dan wij kunnen lezen. Wat zeggen andere Schriftgeleerden hierover? Wat zeggen Bijbels als de Naarden Bijbel en de Willibrord Bijbel erover?

In de oudheid was perkament als schrijfmateriaal een kostbaar iets. Zij bedoelden vaak meer dan men opschreef. De componist moest met zo weinig mogelijk woorden weergeven wat hem bezighield. Het open maken van een tekst veroorzaakt betrokkenheid krijgen met de tekst. Een goede preek brengt de luisteraar in een beeldopname van nieuwe gezichtsvelden. Het kan ons leren opnieuw te gaan kijken. Alleen als we op deze wijze met teksten omgaan blijft die “oude Bijbel” een vernieuwend fenomeen voor alle tijden.

Ik wil dan ook pleiten dat predikanten een preek een aantal weken in voorbereiding nemen om tot diepgaande studie te komen. Mijns inziens is de formule van alle tijden: lever kwaliteit en houd je bij je corebusiness als kerk.

Stelling
Samenvattend durf ik de stelling aan dat het hierboven genoemde een voorwaarde is om vieringen in stand te kunnen houden. De bezoekers komen nog steeds voor een belangrijk deel voor kwaliteit. Wanneer ga je naar het theater of concert: als je weet dat het gebodene jou raakt en aanspreekt.

Concreet
Om dit te bewerkstelligen is het aanstellen van een full time predikant voor de ouderen evenals een predikant voor 0,5 fte voor gemeenteopbouw een noodzaak. Waarom een full time predikant voor de ouderen zou een vraag kunnen zijn. De vrijwillige bijdragen komen voor het overgrote deel  van de ouderen. In feite wordt de predikant dus door de ouderen zelf opgebracht. De investering in een predikant voor gemeente opbouw is van groot belang om de kerk zijn toekomst te laten behouden.

Het spreekt voor zich dat een goede financiële onderbouwing vanuit de kerkrentmeesters een voorwaarde is om dit te effectueren.

Muziek
Een belangrijk onderdeel in de Eredienst is de muziek. De muziek kan een voertuig zijn om woorden tot hun recht te laten komen. Muziek moet dicht bij de gevoelens en beleving van mensen komen.  Mijn ervaring is dat het overgrote deel van de gemeente behoefte heeft aan muziek met een meditatief, troostend karakter zonder ingewikkelde niet harmoniërende klankkleuren.

VIII. Kerkgebouw

 • Het kerkgebouw is te zakelijk, de muren, de regels rond prikbord, affiches.
 • Mooi gebouw, de deur staat open.
 • Aantrekkelijk:
  • het gebouw met alle voorzieningen
  • het is een ontmoetingskerk
  • de gastvrijheid
  • de oecumene
  • koffie na de dienst

IX. Kerkenraad/Beroeping(scommissie)

 • herstel de oude beroepingscommissie in ere! Dat ging goed. Succes verzekerd.
 • Het verbaast me hoe veel tijd genomen is / wordt om een nieuwe dominee te vinden.
 • Is er nagedacht hoe de kerk functioneert zonder dominee?
 • Is het huidige beleid zo slecht dat het niet bruikbaar was / is bij het werven?
  Evaluatie vorig beleidsplan. Als je jaarlijks werkplannen gaat maken, moet je deze opstellen aan de hand van evaluatie cq verslag van het bijna verstreken jaar.
 • Communicatie tussen kerkenraad en gemeente ontbreekt.
 • Weinig ruimte voor spontane acties vanuit gemeenteleden die dat wil.
 • Beloftes nakomen.
 • Financiële bijdragen ? Hoe ziet WKO dat?
 • Hoe blijven we overeind in de Corona tijd?

 

Wijkkerkenraad Open Hof
11 december 2021