Trots zijn wij op deze thema’s die kenmerkend zijn voor onze gemeenschap. Een kerk met een sterke basis waar u welkom wordt geheten. Een kerk waar ruimte is om God en elkaar te ontmoeten. Een plek om na te denken en de verdieping op te zoeken. Meer weten over deze thema’s? Lees dan hier onder verder.

[spoiler show=”1. Inleiding: Open Hof Ommoord” hide=”1. Inleiding: Open Hof Ommoord”]Deze korte en bondige notitie geeft Open Hof Ommoord (OHO) richting voor de toekomst. De gekozen thema’s: Gastvrijheid, Ontmoeting en Diepgang (G.O.D) vormen de leidraad. Thema’s zijn lege begrippen als ze geen inhoud krijgen. Om hiervoor te zorgen is een aantal randvoorwaarden nodig. Het vormgeven van de thema’s is de taak van de hele gemeente en niet van een individu. Bovendien mag ieder gemeentelid kritiek leveren, maar dan graag wel met een opbouwende bedoeling. En het belangrijkste is dat de thema’s binnen OHO leven. Zij worden niet opgelegd door een kerkenraad, maar spelen in het leven van elk gemeentelid een onmisbare rol. Pas dan kan OHO groeien![/spoiler]
[spoiler show=”2. Visie” hide=”2. Visie”]

OHO heeft net als iedere andere kerk te maken met een snel veranderende samenleving. Dit is niet een bedreiging maar biedt ons kansen. Bij snelle verandering voelt iedereen echter ook de behoefte aan rust en bezinning. OHO voorziet op veel manieren in die behoefte. Het is positief dat OHO veel activiteiten kent voor veel doelgroepen. En dat er daarnaast veel mensen actief betrokken zijn bij OHO. Maar een aandachtspunt hierbij is wel dat er gericht en helder over wordt gecommuniceerd. Dat gebeurt nog te weinig. Een tweede aandachtspunt is dat er zoveel wordt georganiseerd dat het moeilijk is om het overzicht van alle activiteiten te behouden. Kortom: een duidelijke structuur is nodig met een heldere boodschap.

Als we de balans opmaken, blijkt dat er in de gang van zaken verbeteringen nodig zijn. Maar het proces kan niet zonder een wezenlijke inhoud. OHO heeft een duidelijke visie nodig. Deze visie wordt gevoed door onze belangrijkste Levensbron, Jezus Christus. De basis vinden we hiervoor in Romeinen 1 vers 11:

“Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne.”

Paulus wijst ons deze weg. OHO vindt met deze krachtige boodschap aansluiting bij de wijk Ommoord. Het geloof dat ons samenbrengt, ons inzicht verdiept en ons openstelt voor anderen.

[/spoiler]
[spoiler show=”3. Visie en thema’s” hide=”3. Visie en thema’s”]

Om de woorden van Paulus kracht bij te zetten, stellen we ze in OHO door de volgende thema’s centraal:

1. Een open hof, een gastvrije gemeente.

2. Een plek van ontmoeting, met elkaar en met God.

3. Een “klooster”, een plek van rust en leerhuis voor verdieping van het geloof.

De thema’s zijn sterk met elkaar verbonden. De volgorde is niet willekeurig maar bewust gekozen. In het eerste contact speelt de gastvrijheid een grote rol. De ontmoeting geeft ons de gelegenheid met elkaar te spreken en over onze relatie met God. Ten slotte volgt de geestelijke verdieping. Waar OHO zich van bewust moet zijn, is dat niet iedereen zich in dezelfde levensfase bevindt. Leeftijd en geestelijke ontwikkeling veranderen voortdurend. Als je nieuw bent is de gastvrijheid cruciaal. Heb je behoefte aan sociale contacten dan is de ontmoeting belangrijk. Ben je “geestelijk leeg” dan is de verdieping van groot belang. Kortom iedere levensfase kent zijn eigen “behoefte”.

3.1. Gastvrijheid

Wat betekent gastvrijheid? Al in het oude Israël was gastvrijheid een uiting van meelevend gedrag. Reizigers van ver die op doortocht waren, werden gastvrij onthaald. Gastvrijheid kent verschillende vormen, naar buiten toe en binnen de gemeenschap. In de oude statenbijbel wordt het woord “herbergzaamheid” gebruikt. Dit woord komt bijvoorbeeld terug in de brief aan de Hebreën (13: 2): “Vergeet de herbergzaamheid (gastvrijheid) niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.” Dus het gaat verder dan het openen van een deur en het verwelkomen van gasten. Uiteraard kan ieder een persoonlijke invulling geven aan de praktische uitwerking hiervan.

3.2. Ontmoeting

Wat verstaan we onder ontmoeting? Geen oppervlakkige ontmoeting maar samenkomen met een doel. In de bijbel wordt de ontmoeting in een bijzonder daglicht geplaatst. Zo is in Exodus de plek van ontmoeting, ontmoetingstent of tent der samenkomst, een bijzondere plaats. De ontmoeting staat in het teken van het verbond met God en de verzoening.

3.3. Diepgang

Diepgang is synoniem aan bezinning en overdenking. Wat houdt dit in? Je verdiepen in de bijbel, je verdiepen in mensen om je heen, blijven leren van God en van elkaar. De dichter van de Spreuken vat dit treffend samen: “Heb een open oor voor onderricht, en een open geest voor kennis.”

[/spoiler]

[spoiler show=”4. Actielijst” hide=”4. Actielijst”]De visie van OHO gekoppeld aan de thema’s G.O.D. dient als houvast voor de toekomst. Het is geen toverspreuk maar vereist samen keihard werken. De nieuwe Open Hof luidt een nieuwe start in. Sinds de werkgroep is opgericht is er een positieve beweging gaande. Veel (nieuwe) initiatieven zijn ingezet en er zijn ook veel positieve geluiden te melden.

Werkgroep TGK werkt met een concrete actielijst die altijd in beweging is en gecoördineerd wordt vanuit de werkgroep TGK.

[/spoiler]