Per 1 februari 2018 werk ik niet meer als kerkelijk werker bij wijkgemeente Open Hof Ommoord, maar als buurtpastor in dienst van het wijkpastoraat De Buurtbron Ommoord en Zevenkamp.

Wat betekent dit? In de afgelopen bijna zeven jaar was ik als kerkelijk werker vooral actief voor de mensen van Open Hof, met name voor de senioren.
Voortaan werk ik als Buurtbron-pastor in principe voor alle mensen in Ommoord en Zevenkamp, of ze nou tot een kerk behoren of niet. Het wijkpastoraat De Buurtbron ondersteunt op grond van het evangelie in principe alle kwetsba­re en kansarme mensen in de wijken die moeite hebben om een waardig bestaan op te bouwen.
Fondsen die dit werk mogelijk maken geven mij de opdracht om vooral vereenzamende en verarmende mensen in Ommoord en Zevenkamp op te sporen en te bezoeken en waar nodig daadwerkelijk te helpen.

Wie gaat nu de senioren van Open Hof bezoeken? Voor het pastoraat aan de senioren van de gemeente zoekt de kerkenraad met spoed een vervanger van mij.
Ik zal geleidelijk aan mijn contac­ten met senioren en mijn andere pastorale activiteiten afbouwen en in een later stadium definitief overdragen aan een opvolger.

U blijft mij zien in Open Hof, U zult mij regelmatig zien rondlopen in de ontmoetingsruimte, omdat ik als buurtpastor sterk betrokken blijf bij Open Hof. Ons mooie kerkgebouw moet een plek blijven waar allerlei buurtbewoners – en niet alleen kerkmensen – zich welkom voelen. Dáár werken we met z’n allen aan en ook ik blijf daar mijn energie in investeren.

De kerkenraden van Ommoord en Zevenkamp hebben besloten om in het gebied van beide wijkgemeenten een diakonaal project te beginnen. In Ommoord één en in Zevenkamp een ander project. Het zijn projecten van de diakonie waar vereenzamende en verarmende mensen van binnen de kerk en van buiten de kerk echt iets aan hebben. In de veertig­dagentijd gedenken we het lijden van Jezus en zijn lijden zien we dagelijks in de kwetsbare mensen om ons heen. In het werk van De Buurtbron staat om die reden het lijden van mensen hoog op de agenda. Ik zal als buurtpastor van De Buurtbron deze diakonale projecten van de wijkgemeenten steunen en coördineren. Het is goed dat ik daarbij de steun krijg van de diakenen Tannie Teeuwen en Arjen de Vries. Ook leden van de gemeente van Zevenkamp werken mee.

Open Hof en De Buurtbron kunnen elkaar versterken. Beiden werken eraan dat er in onze wijken plaatsen zijn waar de genade van de Heer zichtbaar en vooral concreet en tastbaar wordt. Beiden timmeren aan de weg van de Heer, om de woorden van Johannes te gebruiken. Beiden bouwen ze eraan dat de weg van de Heer bereikbaar en begaanbaar is voor iedereen in de wijken. De tegen­woordige tijd, waarin mensen vaak leven zonder zin in een complexe maatschappij, vraagt om plaatsen zoals de Open Hof, waar je als mens welkom bent, alleen maar omdat je mens bent. Met mijn werk als buurtpastor wil ik er – zo mogelijk samen met gemeenteleden van Ommoord en Zevenkamp – aan bijdragen dat Open Hof en de Ontmoetings­kerk zulke plekken zijn en blijven en zo mogelijk nog meer worden.

U gaat mij nog vaak zien en spreken in Open Hof. Want eigenlijk is mijn weggaan een soort van blijven.

Bart Starreveld

 

Opmerking van de redactie;

Op zondag 11 maart a.s. wordt in de kerkdienst van half 10 afscheid genomen van Bart Starreveld. Zijn taak verandert, maar hij is nog niet uit Open Hof verdwenen