Disclaimer
De Gezamenlijke kerken van Open Hof  besteden  de uiterste zorg aan de actualiteit en de betrouwbaarheid van de website en van de gegevens daarop. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen. De Gezamenlijke kerken van Open Hof zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte gegevens, noch voor schade door problemen, veroorzaakt door of gepaard gaande met het verspreiden van informatie via het internet of door technische storingen.

De Gezamenlijke kerken van Open Hof  kunnen niet garanderen, dat de op de site vermelde hyperlinks (nog) juist zullen zijn wanneer zij worden geraadpleegd. De Gezamenlijke kerken van Open Hof  aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar, al dan niet via hyperlinks, wordt verwezen.  De Gezamenlijke kerken van Open Hof  aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen en verwerken van aan  de Gezamenlijke kerken van Open Hof verzonden e-mail berichten.