DE PROTESTANTSE KERKEN IN OMMOORD
Hoe het was (vanaf 1968)

Samen Op Weg
De Protestantse Kerken, i.c. de Gereformeerde Kerk Ommoord-Zevenkamp en de Hervormde Wijkgemeente van de Hervormde Gemeente te Hillegersberg, zijn vanaf het begin in 1968, toen Ommoord als nieuwe wijk van Rotterdam werd gebouwd, samen op weg gegaan. De toenmalige protestantse en rooms-katholieke voorgangers wilden nog wel verder gaan in de oecumene, die toen geweldig in the picture was.

Kerkeraden
Vanaf het begin zijn de ambtsdragers alfabetisch op de lijst gezet om dienst te doen. Er werd nog weleens gesproken over een hervormde dienst of een gereformeerde dienst, maar dat gold alleen de predikant, maar niet de ambtsdragers als diakenen en ouderlingen.
Als we ons tot Ommoord beperken, was de gereformeerde wijkgemeente Ommoord één van de twee wijkgemeenten van de Gereformeerde Kerk Ommoord-Zevenkamp en de hervormde wijkgemeente Ommoord één van de zeven wijkgemeenten van de Hervormde Gemeente te Hillegersberg.
De Kerkenraad Algemene Zaken (KAZ) van de Gereformeerde Kerk Ommoord-Zevenkamp vergaderde vooral voor de financiële zaken en het beroepen van predikanten. Het werk in de gemeente was opgedragen aan de wijkkerkenraden.
De hervormde wijkgemeente vergaderde in het begin als Hervormd beraad.
De hervormde wijkkerkenraad en de gereformeerde wijkkerkenraad vergaderden reeds jaren gezamenlijk en noemde zich de Gezamenlijke Kerkenraad van Ommoord; later de Wijkkerkenraad Ommoord (WKO); de drie adressen van de twee kerken: gereformeerd, hervormd en gezamenlijk werden opgeheven in de negentiger jaren en er was voortaan één adres voor de WKO.
De voorzittters van de hervormde en de gereformeerde wijkkerkenraad wisselden in de eerste jaren elkaasr jaarlijks af, tot in de negentiger jaren er één voorzitter was, met daarnaast na 1994 een tweede voorzitter.

Kerkenwerk
Het kerkenwerk is sinds 1995 verdeeld in uiteraard het bestuurlijke deel en in acht aandachtsvelden met elk een of twee coördinatoren.
De aandachtsvelden zijn: Eredienst (met Commissie Eredienst), Pastoraat (met Pastorale Commissie), Diaconaat (diaconie, werelddiaconaat, jeugddiaconaat, gemeentediaconaat met de Diaconie), Apostolaat, Jeugd en Jongeren (met Coördinatie Team Jeugd en Jongeren, CTJ&J), Beheer en Financiën (met voorals nog Kerkvoogdij en Commissie van Beheer), Vorming en Toerusting en Oecumene.

Beleid en taken
Vanaf 1990 wordt gewerkt volgens een beleidsplan van de WKO, werkplannen en jaarverslagen van de coördinatoren.
De Wijkkerkenraad vergadert sinds 1995 als WKO en als KKO (Kleine Kerkenraad Ommoord) met elk een eigen agenda en eigen taken.
Deze taken van WKO, KKO, ambtsdragers en aandachtsvelden zijn omschreven in de Ambtsdragersmap.
De WKO (kerkenraad met alle ambtsdragers!) houdt zich vooral bezig met de grote lijnen, wat betreft de aandachtsvelden, de financiën, de predikanten en de jaarverslagen en werkplannen van de coördinatoren, terwijl de KKO in elke vergadering een uur besteedt aan een aandachtsveld en in het tweede uur aan de lopende zaken.
Twee keer per jaar wordt het eerste uur van de KKO besteed aan een thema.
De vergaderingen van zowel WKO als van KKO worden voorbereid door het DBO (Dagelijks Bestuur Ommoord).
Ongeveer in 1986 werd de federatie opgericht. Er waren diverse regelingen gemaakt, met als basis de ‘Consensus’, door de Commissie Samen op Weg (SoW) o.a. voor de KAZ, voor de gereformeerde wijkkerkenraden, voor de hervormde wijkgemeente, die zowel in Ommoord als in Zevenkamp gezamenlijk met de gereformeerde wijkkerkenraden vergaderden; daarnaast bestond ook de (hervormde) Buurtkerkenraad Ommoord-Zevenkamp met een eigen regeling, hoewel er verschillen zijn, als partner van de KAZ.