Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Dichter bij 40 dagen
Categorie: Aankondigingen

Op deze pagina zult u tijdens de 40-dagentijd iedere dag een gedicht, een lied of een treffende gedachte vinden. Waar mogelijk met een passende illustratie.
Daarbij dienen de benamingen van de zondagen in deze periode als leidraad voor de weken:
– inkeer
– aanroepen (Invocabit me – hij zal Mij aanroepen)
– gedenken (Reminiscere – gedenken)
– omzien (Oculi – ogen)
– verblijden (Laetare – verheugen)
– rechtdoen (Judica – doe recht)
– lijden (begin van de lijdensweek)
Bij teksten in andere talen staat ter eventuele ondersteuning een eenvoudige vertaling. Wij hopen dat deze teksten u een goede medereiziger door de veertigdagentijd bieden. Reacties zijn welkom op: gesprek-openhof@outlook.com.
Redactie: Louis Vermeulen
Niet dichterlijk – wel dichtbij
In deze vastentijd vragen Kerk in Actie (PKN) en Vastenactie (RK) om onze aandacht. Hun websites vertellen u meer. Kijk even wat zij u willen vertellen (klik op de logo’s, bij Kerk in Actie kunt u een film starten door op het driehoekje te klikken). Dank u wel.
Veertig dagen en het Woord
Als u tijdens de veertig dagen naar Pasen graag overdenkingen leest of beluistert, dan wijzen we u graag op twee initiatieven op internet:– De PKN biedt een dagelijkse lezing in samenhang met het blad ‘Petrus’.
Het Nederlands Bijbelgenootschap geeft in samenhang met het leesplan ‘Niet van brood alleen’ regelmatig overdenkingen. U kunt ze vinden door op een van de logo’s te klikken.

GEDENKEN

Zaterdag 6 maart
Mysteries of the incarnation
Look at the birds
Consider the lilies
Drink ye all of it
Ask
Seek
Knock
Enter by the narrow gate
Do not be anxious
Judge not; do not give dogs
what is holy
Go: be it done for you
Do not be afraid
Maiden, arise
Young man, I say, arise
Stretch out your hand
Stand up, be still
Rise, let us be going…
Love
Forgive
Remember me
Kathleen Norris
Geheimen van de menswording
Zie naar de vogels
Let op de lelies
Drink allen hiervan
Vraag
Zoek
Klop
Ga binnen door de nauwe poort
Maak je geen zorgen
Oordeel niet; geef wat heilig is
niet aan de honden

Ga: het zal voor je geschieden
Vrees niet
Meisje, sta op
Jongeman, ik zeg je: sta op
Strek je hand uit
Sta op, wees stil
Kom, laten we gaan…
Heb lief
Vergeef
Herinner mij

Vrijdag 5 maart

Rouault – Emmaüs
Blijf bij mij
Blijf bij mij
Als mijn gemis onhanteerbaar is
In mijn geketend bestaan
Zonder hoop om te gaan
geen leven.
Ga een weg met mij
Ga een weg met mij
Blijf bij mij
Licht de last van mijn hart
Wees mijn levenslicht
Blijf,
Blijf bij mij.
Job de Bruijn
Dit lied wordt gezongen door Leoni Jansen; u kunt het hier beluisteren.

Donderdag 4 maart

Armando

En weer verschijnen de blijvende beelden,
goedgeklede mensen die op reis gaan
op zoek naar een coupé die er niet is, de
volgende halte armageddon, een werelddeel
zonder tijd. Daarnaast uniformen met
andere sterren, glanzende laarzen
op het ijs van de dood. Er is niets
geheimzinnigs aan dit alles.
Iedereen uitstappen! Ook het meisje
tussen de deuren, laatste blik op de wereld
perron met een man in het grijs,
boom in de verte
ziet alles.
Cees Nooteboom

Woensdag 3 maart

 

 


Dinsdag 2 maart
Onder de zon
Onder de zon is veel verbleekt.
Wat bleef zijn de beenderen
als een gestalte nog liggend
zoals ik die verliet.
Wat ik schreef in mijn brieven
is niet het verdriet zelf
maar mijn schaduw, hoe die
zich buigt en buigt over
wat bleef van wat er misschien
nooit is geweest.
Rutger Kopland

Maandag 1 maart

LIED VOOR DE GEDACHTENIS DES HEREN
Wij geloven met hart en mond
het woord dat gestorven is
in stilte en duisternis
het zaad dat kiemt in de grond.
Wij geloven met hand en tand
het brood van de heilige dis
dat met pasen geboren is
de wijn onze bloedverwant.
Wij geloven met hart en ziel
het hart en de ziel van hem
die brak in onze stem
en opstaat uit onze keel.
Guillaume van der Graft

Zondag 28 februari – Zondag Reminiscere (Gedenken)
naar Psalm 25:6 ‘Gedenk uw barmhartigheden’


AANROEPEN

Zaterdag 27 februari
Morgengebed
Dietrich Bonhoeffer 
Tot U, God, roep ik in de vroege morgen.
Help mij te bidden
en mijn gedachten te richten op U,
ik kan het niet alleen.
In mij is duisternis, bij U is licht.
Ik ben eenzaam, Gij verlaat mij niet.
Ik ben bevreesd, bij U is hulp.
Ik ben onrustig, bij U is vrede.
In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld.
Ik begrijp uw wegen niet, maar Gij kent mijn weg.
Vader in de hemel,
ik prijs U en ik dank U voor de nieuwe dag
ik prijs U en ik dank U voor al uw goedheid
en trouw, die ik in mijn leven ervaren heb.
Gij hebt mij veel goeds gegeven,
laat mij nu ook wat zwaar is
uit Uw hand aanvaarden.
Gij zult mij niet meer opleggen
dan ik kan dragen.
Gij doet alles ten goede keren
voor Uw kinderen.
Heer Jezus Christus,
Gij leefde in armoe
en ellende, gevangen en verlaten zoals ik.
Gij kent alle nood van de mensen.
Gij blijft bij mij
ook als niemand meer naast mij staat.
Gij vergeet mij niet, Gij zoekt mij,
Gij wilt dat ik U zie en mij tot U wend.
Heer, ik hoor uw roep en volg U,
help mij!
Heilige Geest,
geef mij het geloof, dat mij bevrijdt
van vertwijfeling,
ziekelijk verlangen en zonde
geef mij liefde tot God en de mensen,
een liefde, die alle haat en bitterheid uitbant.
Geef mij de hoop, die mij bevrijdt
van vrees en moedeloosheid.
Heilige, barmhartige God,
mijn Schepper en mijn Heiland,
mijn Rechter en mijn Verlosser,
Gij kent mij en alles wat ik doe.
Gij haat en straft het kwaad in deze
wereld en in gene, zonder aanzien des persoons.
Gij vergeeft ons zonden,
als wij het U oprecht vragen.
Gij hebt het goede lief en beloont het op deze aarde
met een getroost geweten
en in de komende wereld
met de kroon van gerechtigheid.
Voor U staand denk ik aan al de mijnen,
aan de medegevangenen en aan allen,
die in dit huis hun zware dienst verrichten.
Heer, erbarm U!
Schenk mij de vrijheid terug
en laat mij nu zo leven,
dat ik het kan verantwoorden
tegenover U en de mensen.
Heer, wat deze dag ook brengt, –
Uw naam zij geprezen!
Amen.

(vertaling Lieke Frese)
Over dit gebed dat Bonhoeffer tijdens zijn gevangenschap heeft geschreven, vindt u informatie en een bespreking in het Liedboek Compendium.


Vrijdag 26 februari
DE SOLDAAT DIE JEZUS KRUISIGDE
Wij sloegen hem aan ’t kruis. Zijn vingers grepen
Wild om de spijker toen ‘k de hamer hief –
Maar hij zei zacht mijn naam en: «Heb mij lief –»
En ’t groot geheim had ik voorgoed begrepen.
Ik wrong een lach weg dat mijn tanden knarsten,
En werd een gek die bloed van liefde vroeg:
Ik had hem lief – en sloeg en sloeg en sloeg
De spijker door zijn hand in ’t hout dat barstte.
Nu, als een dwaas, een spijker door mijn hand,
Trek ik een vis – zijn naam, zijn monogram –
In ied’re muur, in ied’re balk of stam,
Of in mijn borst of, hurkend, in het zand,
En antwoord als de mensen mij wat vragen:
«Hij heeft een spijker door mijn hand geslagen.»
Martinus Nijhoff

Donderdag 25 februari
fragen an maria von magdala
wo hast du ihn
zum ersten mal gesehen
er saß im morgenlicht
am see und sang ein lied
was hat er dir gesagt
als er dich sah
sei nicht traurig maria und spring
über die sieben schatten deiner vergangenheit
wo hast du ihn
zum letzten mal gesehen
er hing in schwarzer nacht
am kreuz verstummt
was würde er dir sagen
sähe er dich jetzt
sei nicht traurig maria und tanz
mit den sieben farben des lichtes
Andreas Knapp
vragen aan Maria van Magdala
waar heb je hem
voor het eerst gezien
hij zat in het morgenlicht
aan het meer en zong een lied
wat heeft hij je gezegd
toen hij je zag
wees niet droevig maria en spring
over de zeven schaduwen van je verleden heen
waar heb je hem
voor het laatst gezien
hij hing in de zwarte nacht
verstomd aan het kruis
wat zou hij je zeggen
als hij je nu zou zien
wees niet bedroefd maria en dans met de zeven kleuren van het licht

Woensdag 24 februari

Michelangelo (fragment)

Sytze de Vries,
Lied van Jeremia
lied 831
 
Gestuurd op wegen ongedacht,
als eenzaam vechter in de nacht
draag ik de mantel van profeet.
Met Gods verdriet ben ik bekleed.
Stem die ons uitdaagt, vind bij ons gehoor!
Woord als daglicht, altijd laaiend vuur,
woon op onze lippen, adem in ons oor!
 
Ik riep: Gij vraagt te veel van mij.
Gij zijt te groot, ga mij voorbij!

Maar spreken moest ik, aangeraakt
ben ik nu tot zijn stem gemaakt.
 
Zijn woorden ploegen door mijn grond.
Zij leggen bloot, ze slaan een wond.
Hij roept om ons én klaagt ons aan.
Kan Hij niet zonder ons bestaan?
Stem die ons uitdaagt, vind bij ons gehoor!
Woord als daglicht, altijd laaiend vuur,
woon op onze lippen, adem in ons oor!
 
Zo ongelegen komt zijn woord,
een fluistering die ongehoord
zich in mijn bloed gedrongen heeft,
als liefde waar ik mij aan geef.
 
Hij is een woord dat niet verwaait,
een vuur waarin de liefde laait,
een hamer die de rotsen splijt,
een God die aan ons mensen lijdt.
 
Hij striemt de vrome zekerheid,
maar streelt de twijfels en de strijd.
Wij buigen ons voor zijn gericht
en vinden zo zijn aangezicht.
Stem die ons uitdaagt, vind bij ons gehoor!
Woord als daglicht, altijd laaiend vuur,
woon op onze lippen, adem in ons oor!
 
Ik bande Hem uit hart en hoofd.
Zijn naam dacht ik in mij gedoofd.
Vergeefs ontliep ik zijn geluid,
want als een vlam slaat Hij mij uit.
 
Verliet ik dan de moederschoot
alleen voor leven totterdood?
Was zij, die mij het leven gaf
mij maar geworden tot een graf…
 
Ik ben gevangen in zijn stem,
mijn leven spreekt alleen van Hem,
mijn God, Hij zit mij in het bloed.
Dat maakt mijn bitter leven zoet.
Stem die ons uitdaagt, vind bij ons gehoor!
Woord als daglicht, altijd laaiend vuur,
woon op onze lippen, adem in ons oor!

 Dinsdag 23 februari
the calling of the disciples

 

some Jesus
has come on me
i throw down my nets
into water he walks
i loose the fish
he feeds to cities
and everybody calls me
an old name
as i follow out
laughing like God’s fool
behind this Jesus
LUCILLE CLIFTON
de roeping van de discipelen

 

een of andere Jezus
is op mijn weg gekomen
ik werp mijn netten uit
in water waar hij op loopt
ik bevrijd de vissen
waar hij steden mee voedt
en iedereen houdt me
voor de oude gek
nu ik zijn weg volg
lachend de nar van God
achter deze Jezus

Maandag 22 februari

 (Anselm Kiefer)

DE PROFUNDIS
De 130e Psalm is in alle tijden in alle talen gebeden en gezongen. Hardop lezen van onderstaande teksten (roepen is nog beter) geeft u een beeld van de rijkdom van deze tekst in verwante vertalingen.
Van der diepheit riep ic toten here
 
Het Psalter van Leningrad, 13e/14e eeuw
Uit t’diepste mynes herten
Versoncken in den grondt,
Van ancxt end’ bitter smerten,
Schreyt tot dy myne mont.
 
Berijming Marnix van St. Aldegonde 1580
Uyt de diepten roepe ick tot u, o HEERE
 
Statenvertaling,1637; NBG-vertaling 1951; NBV 2004;
Waer sal ick t’henen wenden?
Ick ben gesoncken neer
Ten afgrond der ellenden:
Dies roep ick tot u, Heer.
 
Jacob Westerbaen, 1655
Uit diep’ en duistre kolken
Schrei ik om troost tot God;
Tot God, die in de wolken
Getuig’ is van mijn lot.
 
Lucretia Wilhelmina van Merken, 1760
Ta Dy, o God, ta Dy myn rop yn leed!
 
Fries, Gerben Postma, 1906
Uit de dieptes roep ek U aan, o Here!
 
Afrikaans, Die Bybel, 1933
Oet alerdaipste noden
roup ik Joe aan, o HEER
 
Gronings, Grunneger Psaalms en Gezangen, 1966
Na ini dipi plesi mi de krei na joe, mi Masra!
 
Surinaams, Njoe Testament nanga dem Psalm 1977
Vanuut de diepten ‘ae ik tot joe gerope, O ‘EERE
 
Zuidbevelands, Kousemaker, 1981
God nog aan toe, ik roep om jou!
 
Wim Spekking, Psalmen voor de jeugd, 1991
Uit het diepste diep roep ik U aan, Heer
 
Willibrord-vertaling 1995
Heer, ik zie geen uitweg,
U roep ik te hulp
 
Goed Nieuws Bijbel 1996
Uit de diepte, jou vergeten,
roep ik jou
 
Huub Oosterhuis (130A), 2011
Voorgoed ben ik verloren.
Kunt u mij nog horen
nu ik niet eens meer roep?
 
Karel Eykman 2013
Uit de diepten heb ik u, Ene, geroepen, Heer-over-mij
 
Naardense Bijbel 2014
Ik ben wanhopig, Heer! Daarom roep ik naar u.
 
Bijbel in gewone taal, 2014
 
Het ‘De Profundis’ is door velen getoonzet, zoals de prachtige compositie van 16e/17e-eeuwse Nederlander Jan Pietersz. Sweelinck.
U kunt die hier beluisteren.
 
De Latijnse tekst luidt:
De profundis clamavi ad te, Domine;
Domine exaudi vocem meam.
Fiant aures tuae intendentes
in vocem deprecationis meae.
Si iniquitates observaveris, Domine,
Domine quis sustinebit?
Quia apud te propitiatio est;
et propter legem tuam sustinui te, Domine.
Sustinuit anima mea in verbo eius;
speravit anima mea in Domino.
A custodia matutina usque ad noctem
speret Israhel in Domino.
Quia apud Dominum misericordia,
et copiosa apud eum redemptio.
Et ipse redimet Israhel ex omnibus iniquitatibus eius.

Zondag 21 februari – Zondag Invocabit
De benaming is ontleend aan de Introïtus voor deze zondag.
Invocabit Me – Hij zal Mij aanroepen (Psalm 91:15)
Invocabit me et exaudiam eum cum ipso ero in tribulatione eruam eum et glorificabo longitudine dierum implebo illum et ostendam ei salutare meum.
Vertaling NBV
Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen, je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn.
Lied  535b dat hierop gebaseerd is, luidt:
Roept hij Mij, Ik antwoord,
in zijn nood ben ik nabij.De oorspronkelijke Gregoriaanse Introïtus kunt u via deze link beluisteren.

INKEER

Zaterdag 20 februari
Rembrandt (detail)
Taufe im Jordan
wie tief
muss ich untergetaucht werden
bis ich dem Leben
auf den grund komme
wie rein
muss ich gebadet werden
bis meine haut
durchatmet wird von licht
wie zart
muss mir gesagt werden dass ich geliebt bin
bis ich es wirklich
glauben kann

 

Andreas Knapp

 

Doop in de Jordaan
hoe diep
moet ik ondergedompeld worden
tot ik het leven
tot op de bodem raak
hoe schoon
moet ik gewassen worden
tot mijn huid
doorademd wordt van licht
hoe lieflijk
moet mij gezegd worden dat ik geliefd ben
tot ik het werkelijk
geloven kan

Vrijdag 19 februari
God be in my head
And in my understanding;
God be in mine eyes
And in my looking;
God be in my mouth
And in my speaking;
God be in my heart
And in my thinking;
God be at mine end,
And at my departing.
God wees in mijn hoofd
en in wat ik begrijp;
God wees in mijn ogen
en in wat ik zie;
God wees in mijn mond
en in wat ik zeg;
God wees in mijn hart
en in wat ik denk;
God wees bij mijn einde
en bij mijn heengaan.
Dit anonieme vers (ca 1500) is een bekend Engels gezang.
U kunt het beluisteren via o.a. deze link.

Donderdag 18 februari

 

EIND VAN DE WINTER
EN JUIST OOK HET PRATEN VAN MENSEN
Zo helder, helderder
dan water in de lucht
doorzichtig stil
te dun om te trillen
en helemaal nieuw
nog niets er in
geen stof geen vocht
geen rimpel
overal smelt het
zwelt het glimt het
nu gaan de dingen
weer beginnen
te gebeuren
het eind
van de winter
en juist ook
tintelen stemmen
naar binnen.
Judith Herzberg

Aswoensdag, 17 februari

 
Serán ceniza…
Cruzo un desierto
y su secreta desolación sin nombre.
El corazón tiene la sequedad de la piedra y los estallidos nocturnos
de su materia o de su nada.
Hay una luz remota, sin embargo,
y sé que no estoy solo;
aunque después de tanto y tanto no haya ni un solo pensamiento capaz contra la muerte, no estoy solo.
Toco esta mano al fin que comparte mi vida y tiento cuanto amo,
lo levanto hacia el cielo
y aunque sea ceniza lo proclamo:
ceniza.
Aunque sea ceniza cuanto tengo hasta ahora, cuanto se me ha tendido a modo de esperanza.

José Ángel Valente
Zij zullen as zijn…
Ik doorkruis een woestijn
en zijn geheime
naamloze verlatenheid.
Het hart neemt de droogte van de steen aan en de nachtelijke uitbarstingen van zijn materie of zijn niets.
Toch is er een ver licht
en ik weet dat ik niet alleen ben.
Hoewel ik na zo veel denken
geen enkele gedachte heb
die iets tegen de dood vermag
ben ik niet alleen.
Want ik beroer de hand die mijn leven deelt en vertrouw mij daaraan toe
raak alles aan wat ik bemin
til het op naar de hemel
ook al is het as, ik noem en roep het: as.
Ook al is alles wat mij toebehoort slechts as dan is het mij gegeven bij wijze van hoop.
(met dank aan de San Salvator geloofsgemeenschap in ’s-Hertogenbosch)