Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord

ANBI

logo met tekst vernieuwde klok        Stichting Open Hof Muziek

Doelstelling                                                                                     

Het beoefenen van podiumkunst.

De realisering daarvan vindt plaats door middel van het jaarlijks organiseren van een tiental marktconcerten op de woensdagmorgen van elke maand – met uitzondering van de maanden juli en augustus – en vijf of zes maal een zondagavondconcert.

Algemene gegevens

Naam en vestigingsplaats

Stichting Open Hof Muziek, gevestigd te Rotterdam.

RSIN/fiscaal nummer

9917007

Bankrekening nummer

NL14ABNA087.79.91.928 t.n.v. Stichting Open Hof Muziek, Rotterdam

Bestuurssamenstelling   Contactgegevens:
 
Voorzitter/secretaris: de heer N. Hof hof@openhof-ommoord.nl
  Rotsheide 28  
  3069 LG  Rotterdam  
     
Penningmeester: de heer J. Ros joh.ros@planet.nl
  Paul Desmondsingel 160  
  3069 RW Rotterdam  
 
Lid: de heer J. Poot  koos.poot@ziggo.nl
  Pieter Postlaan 25  
  3042 CH Rotterdam  
     
Het bestuur wordt geadviseerd door de
Podiumcoördinator: de heer W.J. Blonk willem.blonk@planet.nl
  Bosbes 101  
  3069 LL Rotterdam  

Beleidsplan Stichting Open Hof Muziek

Strategie

De Stichting heeft als doel: het bevorderen van muzikale activiteiten in Rotterdam-Ommoord.

De Stichting voert haar werkzaamheden uit zonder winstoogmerk. Een eventueel batig saldo na liquidatie van de Stichting zal door de liquidateur een bestemming worden gegeven die het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt.

Missie

De Stichting zal zoveel als mogelijk de plannen zoals deze in haar jaarplan zijn neergelegd ten uitvoer brengen.

Werkzaamheden

Het bestuur van de stichting en de door haar aangezochte personen voeren alle werkzaamheden uit die voortvloeien uit de organisatie van concerten zoals die in haar jaarplan staan omschreven.

Beleid

Te verrichten werkzaamheden

De Stichting verricht alle werkzaamheden die voor het uitvoeren van de voor een jaar geplande concerten noodzakelijk zijn.

Werving van gelden

De Stichting verkrijgt van de (Deelgemeente Prins Alexander in de) Gemeente Rotterdam een jaarlijkse structurele waarderingssubsidie op grond van de ingediende jaarplannen.

De Stichting heft in principe geen entreegelden voor het bijwonen van concerten. Na afloop van een concert wordt er gecollecteerd.

Voor de uitvoering van speciale projecten met een substantiële financiële omvang wordt subsidie aangevraagd bij verschillende geldverstrekkers. In zo’n geval zal er wel toegang worden geheven

De Stichting heeft ook inkomsten uit advertenties in de jaarlijks te verspreiden concertagenda en uit individueel gedane giften.

Vermogen van de Stichting

Alle bestuursleden beschikken in principe over het vermogen van de Stichting. De penningmeester voert het financiële beleid uit. Dit beleid wordt steeds in de bestuursvergaderingen getoetst.

Beheer

Vermogen van de Stichting

Het vermogen van de vereniging bestaat enkel uit de middelen die voor het uitvoeren van haar jaarplan aanwezig zijn.

Beloning beleidsbepalers

Het bestuur van de Stichting werkt op non-profit basis. Het bestuur maakt gebruik van de expertise van een podiumcoördinator. Deze ontvangt voor zijn adviezen en verdere werkzaamheden een met hem overeengekomen vergoeding.

StOHM statuten

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning anders dan een vergoeding voor gemaakte kosten inzake.

De podiumcoördinator ontvangt een vooraf afgesproken vergoeding voor algemene diensten en ontvangt een onkostenvergoeding voor zijn activiteiten met betrekking tot uitgevoerde projecten.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording