Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
De Diaconie
Categorie: Activiteiten

Hieronder noemen we een aantal activiteiten die we als diaconie organiseren, of waarbij we vanuit de diaconie bij betrokken zijn. Hierbij moet u zich bedenken dat de hieronder genoemde zaken niet alleen door diakenen wordt uitgevoerd, maar vaak ook mede (of vooral) door vele vrijwilligers.

Inloophuis
Een Inloophuis is een plek waar je kunt binnenwandelen om een kopje koffie of thee te drinken en waar je met andere wijkbewoners een praatje kunt aanknopen. Er zijn meestal tussen de 20 en 30 bezoekers per zaterdag.
Het Inloophuis in Open Hof is elke zaterdag open van 10.15 – 12.00 uur, er zijn gastvrouwen/heren aanwezig om u te verwelkomen.

Voedselbank

In Open Hof is sinds 2005 een uitdeelpunt van de voedselbank gevestigd. Elke vrijdagmiddag wordt aan tientallen gezinnen een voedselpakket overhandigd. Er zijn diverse diakenen mede verantwoordelijk hiervoor.

Werelddiaconaat
Vanuit het werelddiaconaat wordt elk jaar een project uitgekozen voor ondersteuning d.m.v. acties en bezinning. Deze projecten krijgen ook steun vanuit de Vastenactie, het is een gezamenlijke actie vanuit de protestante en rooms-katholieke gemeenschap.

Voorbeelden:
in 2004 de deelname aan een project van kerkinactie en de Pauluskerk: “Georgië – Tiblisi”. Het ging om een oud hotel, het gulden vlies, waar 190 vluchtelingenfamilies wonen. Het project in 2005 was “Open Windows”, naar het jeugdhuis in Betlehem. Het project 2007 was ter ondersteuning van de stichting Dark & Light. Deze stichting richt zich op begeleiding van blinde en slechtziende kinderen in Cambodja. Het project2009 bracht geld op voor 4 nieuwe daken van een aantal huizen in het dorpje Kiwangala in Oeganda.

Het project 2011/2012 betreft Hart voor Kenia.
Wij willen uw aandacht vragen voor het project 2011-2012 met als thema “Hart voor Kenia”.

Dit jaar proberen wij in Kenia één of meer waterputten te ‘slaan’. Dat project is er één van een reeks ontwikkelingsprojecten, die door de heer Wim van den Burg in dat Afrikaanse land zijn opgezet.

In Kenia brengt hij samen met zijn medewerkers en de bewoners allerlei voorzieningen tot stand. Zo bouwt hij waterputten, ontfermt zich over weeskinderen en aan de scholing van de kinderen wordt veel gedaan. Het leren verbouwen van allerlei gewassen behoort eveneens tot een belangrijke taak. Natuurlijk is er veel financiële steun nodig.

Over dit project bent u en wordt u in het weekbulletin, in Open Hof Nieuws en op deze site op de hoogte gehouden.

Meer informatie over dit project treft u aan op onderstaande site    http://www.wimvandenburg.nl

 Gemeentediaconaat
Dit wordt gevormd door contactdames, die – voor zover mogelijk – contacten onderhouden met gemeenteleden van de kerk in Ommoord. De contactdames verwelkomen nieuwe gemeenteleden, gaan op kraamvisite, bezoeken zieken, kortom zij zijn aanwezig bij LIEF EN LEED.

Tot slot
De diaconie kan bij haar vele activiteiten altijd vrijwilligers gebruiken en natuurlijk zijn ook nieuwe ambtdragers welkom.

Hebben wij uw belangstelling voor de diaconie gewekt en zou u er wat meer over willen weten, laat het ons weten via diaconie@openhof-ommoord.nl. Wij vertellen u graag over ons werk!