Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
Extra communiqué pastoraal team ..
Categorie: Nieuws

 

 

Extra communiqué pastoraal team en parochiebestuur m.b.t. coronavirus 18 maart 2020

 

Beste parochianen,

Nadat ondergetekende op 13 Maart namens het team een aantal maatregelen heeft bekendgemaakt voor onze parochie zien we als team en bestuur ons gezien de ontwikkelingen en de nieuwe  maatregelen van de overheid en overeenkomstig de nieuwe richtlijnen van de bisschoppen m.b.t. Goede Week en Pasen genoodzaakt om ook onzerzijds nieuwe afspraken te maken mb.t. onze parochie. Deze afspraken hebben betrekking op de vieringen en alle groepsactiviteiten in onze kerken en de bereikbaarheid van de locaties en de pastores. Verder willen we graag aanmoedigen tot aandacht voor elkaar en solidariteit met mede-parochianen in kwetsbare situaties.

De hier volgende afspraken gaan in met onmiddellijke ingang, dus op 18 maart 2020 om 12.00 uur en blijven tenminste tot en met Paaszondag 12 april van kracht. Elke week zullen we per communiqué een update uit laten gaan, in de regel op de woensdagen.

Vieringen

Met onmiddellijke ingang zullen er geen openbare vieringen meer plaats vinden in onze kerken. Dat geldt voor de zondagsvieringen en de doordeweekse vieringen, maar ook voor doopvieringen en bijzondere vieringen die gepland zijn in de veertigdagentijd. De enige uitzondering zijn uitvaarten, waarbij een maximum van 30 deelnemers zal worden gehanteerd en gebruik zal worden gemaakt van CD’s.

Wel zal elke zondag om 11.15 uur het team de eucharistie vieren in de Open Hofkerk in Ommoord maar in besloten kring. Deze viering kunt u volgen via internet. U kunt daarvoor deze link gebruiken:  Openhof Ommoord, Kerktelefoon/Kerkdienst gemist  en daar verder klikken op
de link “Kerkelijk Centrum Open Hof Ommoord te Rotterdam”

U kunt uiteraard ook op zondagen op TV de eucharistie volgen op NPO 2 en op internet doordeweeks vanuit de St. Vitusparochie via

Dagelijkse dagopening- en sluiting vanuit St. Vituskerk in Hilversum of

Dagelijkse online dagopening- en sluiting.

De bisschoppen hebben er in dit verband herinnerd aan de geestelijke communie, d.w.z. als het ontvangen van de fysieke communie (hostie) onmogelijk is dan is het verlangen om de communie te ontvangen evenwaardig aan de fysieke communie. Mocht u uw betrokkenheid ook willen uiten in de collecte dan kan dat uiteraard ook door overmaking.

Een bijzondere aandacht geldt de Goede Week en Pasen. Ook die vieringen worden in besloten kring in de Open Hofkerk gevierd door het pastoraal team en die kunt u dus ook volgen via bovengenoemde link. In dit verband zullen de palmtakjes in de besloten viering van Palmzondag worden gewijd en bij de locaties in de eerste drie dagen van de Goede Week worden opgehaald.

Andere groepsactiviteiten

Alle geplande en gebruikelijke groepsactiviteiten in deze periode komen te vervallen. Dat geldt zowel voor het programma van voorbereiding op de eerste communie, de catechumenenvoorbereiding, gezamenlijke doopvoorbereiding, enz. maar ook koorrepetities, ouderenbijeenkomsten, familiezondagen, concerten, koffiekransjes, vergaderingen en noem maar op. We zullen daar strikt in moeten zijn, temeer daar veel actieve vrijwilligers tot de risicogroep behoren. Van belang is dat ook andere niet parochiële groepsbijeenkomsten in het kader van verhuur of gebruik niet meer plaatsvinden in onze ruimtes.

Bereikbaarheid van de locaties

Juist in verband met deze afspraken is het van belang dat de locaties secretarieel op de gebruikelijke tijden bereikbaar blijven. Mensen zullen met vragen komen over wat er wel of niet doorgaat en hoe men dit of dat kan regelen, bijvoorbeeld misintenties. De kerken moeten dan telefonisch bereikbaar zijn. Fysiek bezoek is echter niet mogelijk. Het team en het bestuur zullen de secretariaten op de hoogte houden van alle noodzakelijke informatie. De beheerders van de locatie zullen zorg blijven dragen voor de ontvangst van post, lopend onderhoud en de veiligheid van onze gebouwen.

Bereikbaarheid van de pastores

Via het centrale en locale secretariaat en de pastorale wacht zullen de pastores bereikbaar blijven. Het bezoekspreekuur komt echter te vervallen. Contact zal grotendeels telefonisch of via de email plaatsvinden. Via de pastorale wacht kunnen ook gewone pastorale contacten worden gelegd, niet alleen noodsituaties zoals stervensgevaar of uitvaarten. In de regel zullen de pastores geen huisbezoeken meer afleggen en ook geen bezoek ontvangen. Uitzondering zijn ziekenzalvingen in stervensgevaar en rouwgesprekken ter voorbereidng op een uitvaart. Maar ook dan wordt de algemene regel gehanteerd dat het om  een of twee personen gaat in dezelfde ruimte op gepaste afstand.

Zorgen voor elkaar

Bovenstaande beperkende afspraken zijn het gevolg van een noodtoestand waarin we ons helaas bevinden. Maar juist nu hebben we elkaar hard nodig. Belangrijk is dat we elkaar niet vergeten en wegen vinden om elkaar vast te houden zonder fysiek contact. Dat kan via een telefoontje of een app, dat kan via een helpende hand, bijvoorbeeld boodschappen doen voor iemand die zelf de deur niet uit kan. Dat kan door via het secretariaat te attenderen op parchianen die hulp nodig hebben, maar er zelf niet om kunnen vragen. Op de zondag van de aandacht hebben we een prachtig initiatief mogen meemaken waarin kerkgangers zich bereid hebben verklaard iets te doen voor een ander. We kunnen van deze hartelijke gebaren gebruik maken en we nodigen de secretariaten uit om deze gegevens ook te benutten. Ook kan het goed zijn om van elkaar te horen wat er aan wederzijdse zorg en aandacht gebeurt, nu veel mensen noodgedwongen thuis zitten en wellicht meer tijd en aandacht aan anderen in de buurt kunnen besteden. Ons idee is om dat via de website en/of de facebook van de parochie met elkaar te delen. Daarop vindt u  overigens elke dag een gebed en de mogelijkheid om een virtueel kaarsje op te steken. Zo kunnen we juist waar we afstand moeten houden toch nog meer verbonden raken met elkaar. Laten we ook deze kans waarnemen en van de nood een deugd maken.

 

Parochie Sint Christoffel, 18 maart 2020

Pastor Huub Flohr, moderator pastoraal team               Ties Kragten, vice-voorzitter parchiebestuur

 

 

Gebed

De bisschoppen wijzen  op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.
Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

 

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.